2016 പുതുവർഷ Investments Rasi Phalam - Dhanu (ധനു)

Investments

This page is translated through computer program using google translate.


ഈ വർഷം നേരത്തെ ഭാഗത്ത് വലിയ പ്രവാസികളെ ഉണ്ടാകും പോലും, കാര്യങ്ങൾ മുതൽ ഓഗസ്റ്റ് 2016 നിങ്ങളുടെ നേരെ ചലിക്കുന്ന കാക്കും. പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങളുടെ യാത്രാ, ഭവന, വാഹന അറ്റകുറ്റപ്പണി ചെലവുകളും ലേക്കായി കൂടുതൽ ചെലവുകൾ കാണും. നിങ്ങൾ ഓഗസ്റ്റ് 2016 മുതൽ ട്രേഡിങ്ങ് ഇല്ലെങ്കിൽ, വലിയ നഷ്ടം അനുഭവപ്പെടാം. നിങ്ങൾ ഓഗസ്റ്റ് 2016 മുതൽ കാണുന്ന നഷ്ടം നിർണായകമായിരിക്കുമെന്ന് അതു നിങ്ങളുടെ 5 മുതൽ 10 വർഷം സേവിംഗ്സ് തുടച്ചുനീക്കുന്നതിനു ശേഷിയുണ്ട്. ഓഗസ്റ്റ് 2016 മുതൽ പ്രധാനപ്പെട്ട സാമ്പത്തിക തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കരുത്.


Meenam (മീനം)

Medam (മേടം)

Edavam (ഇടവം)

Midhunam (മിഥുനം)

Kumbham (കുംഭ)

Karkidakam (കര് ക്കിടകം)

Makaram (മകരം)

Chingham (ചിങ്ങം)

Dhanu (ധനു)

Vrishchikam (വൃശ്ചികം)

Thulam (തുലാം)

Kanni (കന്നി)

Explore KTAstro.com
Disclaimer: This web site is for educational and informational purposes only. Click here to read the Disclaimer.

Content copyright 2010-2016. Betelgeuse LLC. All rights reserved.