രാഹുവിന്റെ മാറ്റം Jan 2016 to Aug 2017 (Rahu Gochara Rasi Phalam) by KT ജ്യോതിഷി

Transit of Jupiter while Rahu and Ketu are in Simha and Kumba Rasi

This page is translated through computer program using google translate.


Simha Rasi ലെ ഉത്രം സ്റ്റാർ വ്യാഴത്തെ RX: ജനുവരി 09, 2016 ഫെബ്രുവരി 19 ലേക്ക് 2016
Simha Rasi ലെ പൂരം സ്റ്റാർ വ്യാഴത്തെ RX: ഫെബ്രുവരി 19, 2016 മേയ് 10, 2016
ജൂലൈ 24, 2016 മെയ് 10, 2016: Simha Rasi ലെ പൂരം സ്റ്റാർ വ്യാഴത്തെ
Simha Rasi ലെ ഉത്രം സ്റ്റാർ വ്യാഴത്തെ: ജൂലൈ 24, 2016, ഓഗ 11 2016 ലേക്ക്
സെപ്റ്റം 28 2016 ലേക്ക് ഓഗ 11 2016: കന്നി Rasi ലെ ഉത്രം നക്ഷത്രം വ്യാഴത്തെ
ഡിസംബർ 04, 2016 ലേക്ക് സെപ്റ്റം 28 2016: കന്നി Rasi ലെ Hastham സ്റ്റാർ വ്യാഴത്തെ
കന്നി Rasi ലെ ചിത്തിരൈ സ്റ്റാർ വ്യാഴത്തെ: ഡിസംബർ 04, 2016 ഫെബ്രുവരി 07 ലേക്ക്, 2017
കന്നി Rasi ലെ ചിത്തിരൈ സ്റ്റാർ വ്യാഴത്തെ RX: ഫെബ്രുവരി 07, 2017 ഏപ്രിൽ 15, 2017
കന്നി Rasi ലെ Hastham സ്റ്റാർ വ്യാഴത്തെ RX: ഫെബ്രുവരി 07, 2017, ജൂണ് 10, 2017
ഓഗസ്റ്റ് 04, 2017, ജൂണ് 10, 2017: കന്നി Rasi ലെ Hastham സ്റ്റാർ വ്യാഴത്തെ
സെപ്റ്റം 11 2017 ഓഗസ്റ്റ് 04, 2017: കന്നി Rasi ലെ ചിത്തിരൈ സ്റ്റാർ വ്യാഴത്തെ


Meenam (മീനം)

Medam (മേടം)

Edavam (ഇടവം)

Midhunam (മിഥുനം)

Kumbham (കുംഭ)

Karkidakam (കര് ക്കിടകം)

Makaram (മകരം)

Chingham (ചിങ്ങം)

Dhanu (ധനു)

Vrishchikam (വൃശ്ചികം)

Thulam (തുലാം)

Kanni (കന്നി)

Explore KTAstro.comDisclaimer: This web site is for educational and informational purposes only. Click here to read the Disclaimer.

Content copyright 2010-2017. Betelgeuse LLC. All rights reserved.