രാഹുവിന്റെ മാറ്റം Jan 2016 to Aug 2017 (Rahu Gochara Rasi Phalam) by KT ജ്യോതിഷി

Transit of Saturn while Rahu and Ketu are in Simha and Kumba Rasi

This page is translated through computer program using google translate.


Kettai സ്റ്റാർ ശനിയുടെ RX: മാർ 26, 2016, ജൂലൈ 11 2016 ലേക്ക്
Anusam സ്റ്റാർ ശനിയുടെ RX: ജൂലൈ 11 2016 ഓഗ 14 2016 ലേക്ക്
സെപ്റ്റം 16 2016 ലേക്ക് ഓഗ 14 2016: Anusam സ്റ്റാർ ശനിയുടെ
ജനുവരി 26, 2017, സെപ്റ്റം 16 2016: Kettai സ്റ്റാർ ശനിയുടെ
ശ്രീമൂലം സ്റ്റാർ ശനിയുടെ: ജനുവരി 26, 2017 ഏപ്രിൽ 07, 2017 [Dhanushu Rasi]
ശ്രീമൂലം സ്റ്റാർ ശനിയുടെ RX: ഏപ്രിൽ 07, 2017, ജൂണ് 22 2017 [Dhanushu Rasi]
Kettai സ്റ്റാർ ശനിയുടെ RX: ജൂണ് 22 2017 ആഗസ്ത് 26, 2017


Meenam (മീനം)

Medam (മേടം)

Edavam (ഇടവം)

Midhunam (മിഥുനം)

Kumbham (കുംഭ)

Karkidakam (കര് ക്കിടകം)

Makaram (മകരം)

Chingham (ചിങ്ങം)

Dhanu (ധനു)

Vrishchikam (വൃശ്ചികം)

Thulam (തുലാം)

Kanni (കന്നി)

Explore KTAstro.comDisclaimer: This web site is for educational and informational purposes only. Click here to read the Disclaimer.

Content copyright 2010-2017. Betelgeuse LLC. All rights reserved.