രാഹുവിന്റെ മാറ്റം (Jan 2016 to Aug 2017) Work and Business (Rahu Gochara Rasi Phalam) for Medam (മേടം)

Work and Business

This page is translated through computer program using google translate.


ഐടി ബിസിനസ് ജനങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും മോശം സമയമാണ്. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധാലുക്കളല്ലെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ഏറ്റവും മോശം കേസിൽ നിയമനടപടി, വൻ സാമ്പത്തിക നഷ്ടം, പരാതികൾ മുതലായവ നേരിടേണ്ടിവരും, നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സ് അടച്ച് പാപ്പരാകൽ ചെയ്യുന്നത് അഭികാമ്യം. ഈ സമയത്ത് ബിസിനസ് വികസിപ്പിക്കാൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ, ഇത് ഫലമായി 2 മുതൽ 3 തവണ ചുരുങ്ങുമെന്ന ചെയ്യും. വ്യാഴത്തിന്റെ ജൂലൈ 2016 അവസാനം വരെ നിങ്ങളുടെ 5 വീട്ടിൽ ന് നടക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചില പിന്തുണ ലഭിക്കും.


Meenam (മീനം)

Medam (മേടം)

Edavam (ഇടവം)

Midhunam (മിഥുനം)

Kumbham (കുംഭ)

Karkidakam (കര് ക്കിടകം)

Makaram (മകരം)

Chingham (ചിങ്ങം)

Dhanu (ധനു)

Vrishchikam (വൃശ്ചികം)

Thulam (തുലാം)

Kanni (കന്നി)

Explore KTAstro.comDisclaimer: This web site is for educational and informational purposes only. Click here to read the Disclaimer.

Content copyright 2010-2017. Betelgeuse LLC. All rights reserved.