രാഹുവിന്റെ മാറ്റം (Jan 2016 to Aug 2017) Foreign Travel and Immigration (Rahu Gochara Rasi Phalam) for Karkidakam (കര് ക്കിടകം)

Foreign Travel and Immigration

This page is translated through computer program using google translate.


എന്നാൽ സെപ്റ്റംബർ 2016 മുതൽ കാലയളവിൽ, നിങ്ങളുടെ പച്ച കാർഡ് പ്രോസസ്സിംഗ് മറ്റ് വിസ / ഇമിഗ്രേഷൻ ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ മറ്റൊരു പ്രധാന തിരിച്ചടി സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയും.


Meenam (മീനം)

Medam (മേടം)

Edavam (ഇടവം)

Midhunam (മിഥുനം)

Kumbham (കുംഭ)

Karkidakam (കര് ക്കിടകം)

Makaram (മകരം)

Chingham (ചിങ്ങം)

Dhanu (ധനു)

Vrishchikam (വൃശ്ചികം)

Thulam (തുലാം)

Kanni (കന്നി)

Explore KTAstro.comDisclaimer: This web site is for educational and informational purposes only. Click here to read the Disclaimer.

Content copyright 2010-2017. Betelgeuse LLC. All rights reserved.