രാഹുവിന്റെ മാറ്റം (Jan 2016 to Aug 2017) Jan 31, 2016 to Apr 03, 2016 (Rahu Gochara Rasi Phalam) for Karkidakam (കര് ക്കിടകം)

Jan 31, 2016 to Apr 03, 2016 Family and Finance Problems (45 / 100)

This page is translated through computer program using google translate.


ഇത് വളരെ നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയുടെ നിങ്ങളുടെ ബന്ധം ന് സമയം ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതാകാം പോകുന്നു. നിങ്ങൾ വൈകാരിക ഭീമേശ്വരി പ്രമാണിച്ചു ആയതിനാൽ, സ്നേഹം വേദന നടക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള, ചിലപ്പോൾ, നീ അടുത്ത് ആരെയും ഒരു തെറ്റും ഉണ്ടു. യോഗ്യരായ സിംഗിൾസ് ഇപ്പോൾ പൊരുത്തം കണ്ടെത്തുന്നതിൽ ഒഴിവാക്കാൻ വേണമെങ്കിൽ. ഈ കാലയളവിൽ എപ്പോൾ ഭാഗ്യം ഇല്ല.
നിങ്ങളുടെ ജോലിസ്ഥലത്തെ എന്നതിൽ നിങ്ങളുടെ പലിശ തൊഴിലാളി നഷ്ടമാകും. നിങ്ങൾ ജോലിസ്ഥലത്ത് കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിപരമായ പ്രശ്നങ്ങൾ നൽകാൻപോകുന്നതെന്ന് കാക്കും. ഇപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ ജോലി ഈ കാലയളവിൽ സുരക്ഷിതമായി സൂക്ഷിക്കാൻ കഴിയും എന്ന്. ഓഫറുകളും ശമ്പള ഇപ്പോൾ വൈകുകയാണ് ലഭിക്കും, പക്ഷേ നല്ല ഭാഗത്തു പുരോഗതി കൈവരിക്കും. ബിസിനസ് ജനം ഇപ്പോൾ കുറവായിരിക്കും വളർച്ച ഉണ്ടാകും.
ഇത് ബാങ്ക് വായ്പ അല്ലെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകൾ അപേക്ഷിക്കാൻ നല്ല സമയം അല്ല. നിങ്ങളുടെ പ്രവാസികളെ 5th വീട്ടിൽ കാരണം ശനിയുടെ സാന്നിദ്ധ്യം വളരെ പരിമിതമായ ആയിരിക്കും ശേഷം ഇത് ഏത് സ്റ്റോക്ക് മാര്ക്കറ്റ് നിക്ഷേപം ഒഴിവാക്കാൻ സുരക്ഷിതമാണ്. നിങ്ങൾ ദുർബലമായ മഹാ പുരന്ദരദാസൻ ലിന്റെ എങ്കിൽ, അത് നിങ്ങളുടെ നിക്ഷേപങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ നഷ്ടം ഇടയാക്കും. ഈ സമയം കാലയളവിൽ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ഇടപാടുകൾ ഒഴിവാക്കുക.


Meenam (മീനം)

Medam (മേടം)

Edavam (ഇടവം)

Midhunam (മിഥുനം)

Kumbham (കുംഭ)

Karkidakam (കര് ക്കിടകം)

Makaram (മകരം)

Chingham (ചിങ്ങം)

Dhanu (ധനു)

Vrishchikam (വൃശ്ചികം)

Thulam (തുലാം)

Kanni (കന്നി)

Explore KTAstro.comDisclaimer: This web site is for educational and informational purposes only. Click here to read the Disclaimer.

Content copyright 2010-2017. Betelgeuse LLC. All rights reserved.