രാഹുവിന്റെ മാറ്റം (Jan 2016 to Aug 2017) Apr 16, 2017 to Aug 20, 2017 (Rahu Gochara Rasi Phalam) for Chingham (ചിങ്ങം)

Apr 16, 2017 to Aug 20, 2017 Very Good Time (65 / 100)

This page is translated through computer program using google translate.


നിങ്ങൾ രാഹുവിന്റെ ആൻഡ് Ketu നിന്നു പ്രവാസികളെ പ്രതീക്ഷിക്കാൻ കഴിയില്ല പോലും, നിങ്ങളുടെ 2nd വീട്ടിൽ ന് വ്യാഴത്തിന്റെ നല്ല ഇഫക്റ്റുകൾ ഏതെങ്കിലും തടസ്സവും പൂർണമായും തോന്നി കഴിയും ഈ സമയത്ത് പൂർണ്ണമായും തിരികെ നിങ്ങളുടെ ശബ്ദ ആരോഗ്യം വീണ്ടെടുക്കാനും ജൂൺ, ജൂലൈ, ഓഗസ്റ്റ് 2017 മാസങ്ങളിൽ സമയം. മുന്നോട്ട് പോയി, നിങ്ങളുടെ ശരീരം ഏതെങ്കിലും രോഗങ്ങൾ പോരാടാൻ രൂപരേഖ മാറും.
നിങ്ങൾ കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങളും പരിഹരിക്കാൻ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കുമൊപ്പം നല്ല ബന്ധത്തിനു ശ്രദ്ധാപൂർവം ഈ കാലയളവിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ വേണം. ദമ്പതികൾ ബന്ധത്തെ .വിധി നിർവൃതി ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇത് കുഞ്ഞിനെ ആസൂത്രണം നല്ല സമയം. നിങ്ങളുടെ കുടുംബം പരിസ്ഥിതി സംഭവിക്കാൻ ശുഭ karya ഇവന്റുകൾ സന്തോഷം വർധിപ്പിക്കാൻ കഴിയും.
നിങ്ങൾ ഏറിയ കാലം ശേഷം നിങ്ങളുടെ ജീവിതം നല്ല സമയം ഉണ്ടായിരിക്കും. ലോംഗ് ഓഫറുകളും ശമ്പള ഇപ്പോൾ സംഭവിക്കാം കാത്തിരുന്നു. നിങ്ങളുടെ ഓഫീസ് രാഷ്ട്രീയം പോരും ആവശ്യത്തിനു പ്രവൃത്തി ജീവൻ ബാലൻസ് ലഭിക്കും. ബിസിനസ്സ് ആളുകൾ 2nd വീട്ടിൽ വ്യാഴത്തിന്റെ പ്ലേസ്മെന്റ് കൊണ്ട് വീണ്ടെടുക്കൽ ഉണ്ടായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ എതിരാളികൾ നേരെ നേടിയ പുതിയ പദ്ധതികൾ ലഭിക്കും. ഈ കാലഘട്ടം വളരെ നല്ല ധനകാര്യ നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കും കഴിയും. നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് മുടക്കുന്നതിന് ചെയ്യണമെങ്കിൽ, ഇത് എത്രത്തോളം നിങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായ മഹാ പുരന്ദരദാസൻ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പോലെ അത് ചെയ്യാൻ ശരി തന്നെ. ഓഹരി നിക്ഷേപം ഈ സമയത്ത് മിതമായ ലാഭം നല്കിയാലും, എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ സ്ഥാനം ആകസ്മികമായി ഉറപ്പാക്കാൻ കഴിയും. നിങ്ങളുടെ 4th വീട്ടിൽ ന് ശനിയുടെ കഴിയുന്നിടത്തോളം നിങ്ങളുടെ നിക്ഷേപങ്ങൾ അതിന്റെ ഭാഗ്യം ചുരുക്കാൻ ശ്രമിക്കും.


Meenam (മീനം)

Medam (മേടം)

Edavam (ഇടവം)

Midhunam (മിഥുനം)

Kumbham (കുംഭ)

Karkidakam (കര് ക്കിടകം)

Makaram (മകരം)

Chingham (ചിങ്ങം)

Dhanu (ധനു)

Vrishchikam (വൃശ്ചികം)

Thulam (തുലാം)

Kanni (കന്നി)

Explore KTAstro.comDisclaimer: This web site is for educational and informational purposes only. Click here to read the Disclaimer.

Content copyright 2010-2017. Betelgeuse LLC. All rights reserved.