രാഹുവിന്റെ മാറ്റം (Jan 2016 to Aug 2017) Work and Business (Rahu Gochara Rasi Phalam) for Kanni (കന്നി)

Work and Business

This page is translated through computer program using google translate.


നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ് വികസിപ്പിക്കാൻ നല്ല സമയം. അത് ഒരു പുതിയ കമ്പനി തുടങ്ങാനുള്ള നല്ല സമയം. നിങ്ങളുടെ നേടല് ചാർട്ട് പിന്തുണ ബിസിനസ്സ് ചെയ്യുന്നത് പങ്കാളികളും ഇല്ലാത്ത ഉറപ്പാക്കുക. നിങ്ങളുടെ ആരംഭ കമ്പനിയെ ഏറ്റെടുക്കാൻ രാത്രിയിലുള്ള സമ്പന്നമായ കഴിയും കൈവരുന്നു എങ്കിൽ അത്ഭുതമില്ല ഇല്ല. നിങ്ങൾ legel പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ, പൂർണ്ണമായും സെപ്റ്റംബർ 2016 മുമ്പിൽ അതിൽനിന്നു പുറപ്പെടും കഴിഞ്ഞില്ല.


Meenam (മീനം)

Medam (മേടം)

Edavam (ഇടവം)

Midhunam (മിഥുനം)

Kumbham (കുംഭ)

Karkidakam (കര് ക്കിടകം)

Makaram (മകരം)

Chingham (ചിങ്ങം)

Dhanu (ധനു)

Vrishchikam (വൃശ്ചികം)

Thulam (തുലാം)

Kanni (കന്നി)

Explore KTAstro.comDisclaimer: This web site is for educational and informational purposes only. Click here to read the Disclaimer.

Content copyright 2010-2017. Betelgeuse LLC. All rights reserved.