രാഹുവിന്റെ മാറ്റം (Jan 2016 to Aug 2017) Apr 03, 2016 to Aug 07, 2016 (Rahu Gochara Rasi Phalam) for Kanni (കന്നി)

Apr 03, 2016 to Aug 07, 2016 Good time, but slow growth (70 / 100)

This page is translated through computer program using google translate.


നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം കയറി നീക്കാൻ തുടരും. സ്ഥിരതയുള്ള പ്രവൃത്തി മർദ്ദം ഉണ്ടാകും പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് കഠിനപ്രയത്നത്തെ മതി ക്രെഡിറ്റുകൾ ലഭിക്കും. ബിസിനസ്സ് ആളുകൾ പുരോഗതി ഒരുപാട് കഴിച്ചും സര്പ്ലസ് ലാഭം ബുക്ക് ഈ രണ്ട് പാദങ്ങളിലെ തിരിഞ്ഞ് കഴിയും ചെയ്യും. നിങ്ങളുടെ ലാഭം പൈസയാകാൻ സ്ഥിര നിക്ഷേപം ലേക്കായി നീക്കാൻ നല്ലതു.
കാലം നിങ്ങൾ വാടകയ്ക്കെടുത്ത വീട്ടിൽ എങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം പുതിയ വീട്ടിൽ നീക്കാൻ ഒരു നല്ല അവസരം ലഭിക്കും. റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ഇടപാടുകൾ നിങ്ങളുടെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ പോകാം നിങ്ങളുടെ ബാങ്ക് വായ്പ ഏതെങ്കിലും കൂടുതൽ കാലതാമസത്തിനും ഇല്ലാതെ അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യും. കച്ചവടം കടന്നു ആണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് ദീർഘകാല നിങ്ങളുടെ സ്ഥാനങ്ങൾ ഹോൾഡ് കഴിയുമെങ്കിൽ യാതൊരു വലിയൊരു തിരിച്ചടിയാണ് കഴിയില്ല മാർച്ച് 20 2016 ഏപ്രിൽ 30 നും നിങ്ങളുടെ സ്ഥാനങ്ങൾ വേലി ഉറപ്പാക്കുക, 2016.


Meenam (മീനം)

Medam (മേടം)

Edavam (ഇടവം)

Midhunam (മിഥുനം)

Kumbham (കുംഭ)

Karkidakam (കര് ക്കിടകം)

Makaram (മകരം)

Chingham (ചിങ്ങം)

Dhanu (ധനു)

Vrishchikam (വൃശ്ചികം)

Thulam (തുലാം)

Kanni (കന്നി)

Explore KTAstro.comDisclaimer: This web site is for educational and informational purposes only. Click here to read the Disclaimer.

Content copyright 2010-2017. Betelgeuse LLC. All rights reserved.