രാഹുവിന്റെ മാറ്റം (Jan 2016 to Aug 2017) Health (Rahu Gochara Rasi Phalam) for Thulam (തുലാം)

Health

This page is translated through computer program using google translate.


ജനുവരി 2017 ബ്രൗസ് സറാമില് ആയി നിങ്ങളുടെ 3rd വീട്ടിൽ ലേക്കായി ശനിയുടെ ട്രാൻസിറ്റ് നിങ്ങള് നല്ല ഫലം കൊണ്ട്. നിലവിലെ രാഹുവിന്റെ / Ketu ട്രാൻസിറ്റ് പരമാവധി ലഭിക്കും.


Meenam (മീനം)

Medam (മേടം)

Edavam (ഇടവം)

Midhunam (മിഥുനം)

Kumbham (കുംഭ)

Karkidakam (കര് ക്കിടകം)

Makaram (മകരം)

Chingham (ചിങ്ങം)

Dhanu (ധനു)

Vrishchikam (വൃശ്ചികം)

Thulam (തുലാം)

Kanni (കന്നി)

Explore KTAstro.comDisclaimer: This web site is for educational and informational purposes only. Click here to read the Disclaimer.

Content copyright 2010-2017. Betelgeuse LLC. All rights reserved.