രാഹുവിന്റെ മാറ്റം (Jan 2016 to Aug 2017) Family, Love and Relationship (Rahu Gochara Rasi Phalam) for Thulam (തുലാം)

Family, Love and Relationship

This page is translated through computer program using google translate.


വ്യാഴത്തിന്റെ നിങ്ങളുടെ 12 വീട്ടിൽ ലേക്കായി പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു പോലും, ഏതെങ്കിലും പ്രതികൂല ആഘാതം ഉണ്ടാവില്ല. ഒന്നുകിൽ വ്യാഴത്തിന്റെ ശനി മുഴുവൻ ദൈർഘ്യത്തിനെയോ രാഹുവിന്റെ / Ketu ട്രാൻസിറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് പിന്തുണയ്ക്കുന്നതുമായിരിക്കണം ചെയ്യും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നല്ല വാർത്ത!
ലവേഴ്സ് റൊമാൻസ് ലെ ഏറ്റവും നല്ല സമയം കണ്ടെത്തും. നീ ഒറ്റയ്ക്കാണോ, നിങ്ങൾക്ക് നവം 2016 മുമ്പ് അനുയോജ്യമായ മത്സരത്തിൽ കണ്ടെത്താൻ കഴിയും.


Meenam (മീനം)

Medam (മേടം)

Edavam (ഇടവം)

Midhunam (മിഥുനം)

Kumbham (കുംഭ)

Karkidakam (കര് ക്കിടകം)

Makaram (മകരം)

Chingham (ചിങ്ങം)

Dhanu (ധനു)

Vrishchikam (വൃശ്ചികം)

Thulam (തുലാം)

Kanni (കന്നി)

Explore KTAstro.comDisclaimer: This web site is for educational and informational purposes only. Click here to read the Disclaimer.

Content copyright 2010-2017. Betelgeuse LLC. All rights reserved.