രാഹുവിന്റെ മാറ്റം (Jan 2016 to Aug 2017) Work and Business (Rahu Gochara Rasi Phalam) for Vrishchikam (വൃശ്ചികം)

Work and Business

This page is translated through computer program using google translate.


ബിസിനസ് ജനം Janma സാനി എന്ന malefic ഇഫക്റ്റുകൾ ജൂലൈ നവംബർ 2016 കടുത്ത സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങളും നിയമം കുറവൊന്നും തമ്മിലുള്ള വഷളാകും കഴിയാത്തതു ഏറ്റവും മോശം പ്രാവശ്യവും കാർഡുകളിൽ ചുമത്തി ചെയ്യുന്നു ഉണ്ടായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ parners പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടാകാം. നിങ്ങളുടെ ബിസിനസിൽ bankrupty ഫയൽ ചെയ്യാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ദുർബലമായ മഹാ പുരന്ദരദാസൻ പ്രവർത്തിക്കുന്ന എങ്കിൽ, അവിടെ ഒട്ടും ആശ്ചര്യമില്ല.


Meenam (മീനം)

Medam (മേടം)

Edavam (ഇടവം)

Midhunam (മിഥുനം)

Kumbham (കുംഭ)

Karkidakam (കര് ക്കിടകം)

Makaram (മകരം)

Chingham (ചിങ്ങം)

Dhanu (ധനു)

Vrishchikam (വൃശ്ചികം)

Thulam (തുലാം)

Kanni (കന്നി)

Explore KTAstro.comDisclaimer: This web site is for educational and informational purposes only. Click here to read the Disclaimer.

Content copyright 2010-2017. Betelgeuse LLC. All rights reserved.