രാഹുവിന്റെ മാറ്റം (Jan 2016 to Aug 2017) Work and Business (Rahu Gochara Rasi Phalam) for Dhanu (ധനു)

Work and Business

This page is translated through computer program using google translate.


ബിസിനസ് ജനം ജൂലൈ 2016 വരെ വിശിഷ്ടം പ്രവാസികളെ പുസ്തക സര്പ്ലസ് ലാഭം ആസ്വദിക്കുന്ന അത്ഭുതമില്ല ബിസിനസ്സ് ബിഡുകൾ മേൽ ഏതെങ്കിലും ലഭിക്കും ആരംഭിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ട്! ഇത് നിങ്ങൾ ദുർബലമായ മഹാ പുരന്ദരദാസൻ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ ജനുവരി 2017 ഓടെ Janma സാനി ആരംഭിക്കാൻ കാരണം ശേഷം, പിന്നെ അത് നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സ് നിന്ന് ജൂലൈ 2016 സുരക്ഷിതമായ ഒരു പുറത്തുകടക്കാൻ നല്ലതു ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ നേടല് ചാർട്ട് പരിശോധിക്കുക നല്ലതു.


Meenam (മീനം)

Medam (മേടം)

Edavam (ഇടവം)

Midhunam (മിഥുനം)

Kumbham (കുംഭ)

Karkidakam (കര് ക്കിടകം)

Makaram (മകരം)

Chingham (ചിങ്ങം)

Dhanu (ധനു)

Vrishchikam (വൃശ്ചികം)

Thulam (തുലാം)

Kanni (കന്നി)

Explore KTAstro.comDisclaimer: This web site is for educational and informational purposes only. Click here to read the Disclaimer.

Content copyright 2010-2017. Betelgeuse LLC. All rights reserved.