രാഹുവിന്റെ മാറ്റം Aug 2017 to Mar 2019 (Rahu Gochara Rasi Phalam) by KT ജ്യോതിഷി

Overview

This page is translated through computer program using google translate.Rahu / Ketu Transit (Peyarchi / Gochar) is happening on Sunday Aug 20, 2017 at 00:41 AM as per Krishnamurti panchangam. Rahu will move from Simha Rashi (Leo) to Kataga Rashi (Cancer) while Ketu will move from Kumba Rashi (Aquarius) to Makar Rashi (Capricorn) and stay there until Mar 9 2019 at 3:38 AM IST

Rahu / Ketu Transit (Peyarchi / Gochar) is happening on Friday Aug 18 2017 4:55 AM IST as per Lahiri panchangam. Rahu will move from Simha Rashi (Leo) to Kataga Rashi (Cancer) while Ketu will move from Kumba Rashi (Aquarius) to Makar Rashi (Capricorn) and stay there until Mar 7, 2019 at 7:54 AM IST

Rahu / Ketu Transit (Peyarchi / Gochar) is happening on Monday Jul 27, 2017 IST as per Vakya panchangam. Rahu will move from Simha Rashi (Leo) to Kataga Rashi (Cancer) while Ketu will move from Kumba Rashi (Aquarius) to Makar Rashi (Capricorn) and stay there until Feb 10, 2019
എപ്പോഴും തിരു കനിധ പന്ഛന്ഗമ്, ലാഹിരി പന്ഛന്ഗമ്, കെ.പി. പന്ഛന്ഗമ്, തത് പന്ഛന്ഗമ് തുടങ്ങിയ വിവിധ പന്ഛന്ഗമ് തമ്മിലുള്ള ചെറിയ വ്യത്യാസം ഉണ്ട് തന്നെ. എന്നാൽ ഞാൻ എപ്പോഴും ട്രാൻസിറ്റ് പ്രവചനങ്ങൾ കെ.പി. (കൃഷ്ണമൂർത്തി) പന്ഛന്ഗമ് കൂടെ പോയി.
2017 to 2019 Rahu / Ketu Transit Predictions by KT Astrologer

ഒക്ടോബർ 25, 2017 ആഗസ്ത് 18, 2017: സ്കോർപ്പിയോ ൽ കെത്തൈ സ്റ്റാർ ശനിയുടെ
ശ്രീമൂലം സ്റ്റാർ ശനിയുടെ: ഒക്ടോബർ 25, 2017 മാർ 02, 2018 വരെ [ധനുശു രസി]
ഏപ്രിൽ 17, 2018 വരെ മാർ 02, 2018: പൊഒരദമ് സ്റ്റാർ ശനിയുടെ
പൊഒരദമ് സ്റ്റാർ ശനിയുടെ RX: ഏപ്രിൽ 17, 2018 ജൂൺ 06, 2018 വരെ
ശ്രീമൂലം സ്റ്റാർ ശനിയുടെ RX: ജൂൺ 06, 2018 സെപ്റ്റംബർ 06, 2018 വരെ
ശ്രീമൂലം സ്റ്റാർ ശനിയുടെ: സെപ്റ്റംബർ 06, 2018 നവംബർ 27 വരെ, 2018
മാർ 09, 2019 വരെ നവംബർ 27, 2018: പൊഒരദമ് സ്റ്റാർ ശനിയുടെ
ഒക്ടോബർ 25, 2017 ആഗസ്ത് 18, 2017: സ്കോർപ്പിയോ ൽ കെത്തൈ സ്റ്റാർ ശനിയുടെ
ശ്രീമൂലം സ്റ്റാർ ശനിയുടെ: ഒക്ടോബർ 25, 2017 മാർ 02, 2018 വരെ [ധനുശു രസി]
ഏപ്രിൽ 17, 2018 വരെ മാർ 02, 2018: പൊഒരദമ് സ്റ്റാർ ശനിയുടെ
പൊഒരദമ് സ്റ്റാർ ശനിയുടെ RX: ഏപ്രിൽ 17, 2018 ജൂൺ 06, 2018 വരെ
ശ്രീമൂലം സ്റ്റാർ ശനിയുടെ RX: ജൂൺ 06, 2018 സെപ്റ്റംബർ 06, 2018 വരെ
ശ്രീമൂലം സ്റ്റാർ ശനിയുടെ: സെപ്റ്റംബർ 06, 2018 നവംബർ 27 വരെ, 2018
മാർ 09, 2019 വരെ നവംബർ 27, 2018: പൊഒരദമ് സ്റ്റാർ ശനിയുടെ
ഓഗസ്റ്റ് 18, 2017 സെപ്റ്റംബർ 11, 2017 വരെ [കന്യ റാശിയുടെ]: ഛിഥിരി സ്റ്റാർ വ്യാഴത്തെ
സെപ്റ്റംബർ 11, 2017 ഒക്ടോബർ 14, 2017 വരെ [തുലാവർഷം റാശിയുടെ]: ഛിഥിരി സ്റ്റാർ വ്യാഴത്തെ
ഒക്ടോബർ 14, 2017 ഡിസംബർ 16, 2017 വരെ: സ്വഅഥി സ്റ്റാർ വ്യാഴത്തെ
മാർച്ച് 09, 2018 വരെ ഡിസംബർ 16, 2017: വിസകമ് സ്റ്റാർ വ്യാഴത്തെ
വിസകമ് സ്റ്റാർ വ്യാഴത്തെ RX: മാർച്ച് 09, 2018 ജൂൺ 19, 2018 വരെ
സ്വഅഥി സ്റ്റാർ വ്യാഴത്തെ RX: ജൂൺ 19, 2018 ജൂലൈ 10, 2018 വരെ
സ്വഅഥി സ്റ്റാർ വ്യാഴത്തെ: ജൂലൈ 10, 2018 ഓഗസ്റ്റ് 01, 2018 വരെ
ഒക്ടോബർ 11, 2018 ആഗസ്ത് 01, 2018: വിസകമ് സ്റ്റാർ വ്യാഴത്തെ
ഒക്ടോബർ 11, 2018 ഒക്ടോബർ 27, 2018 വരെ [വിരുഛിഗ രസി]: വിസകമ് സ്റ്റാർ വ്യാഴത്തെ
ഒക്ടോബർ 27, 2018 ഡിസംബർ 16, 2018 വരെ: അനുസമ് സ്റ്റാർ വ്യാഴത്തെ
കെത്തൈ സ്റ്റാർ വ്യാഴത്തെ: ഡിസംബർ 16, 2018 മാർച്ച് 09 വരെ 2019
ഏപ്രിൽ 28, 2018 ആഗസ്ത് 18, 2017: ആയില്യം നക്ഷത്ര രാഹുവിന്റെ
പൊഒസമ് സ്റ്റാർ ൽ രാഹുവിന്റെ: ഏപ്രിൽ 28 2018 ജനുവരി 04 വരെ 2019
പുംര്പുസ്മ് സ്റ്റാർസ് ൽ രാഹുവിന്റെ: ജനുവരി 04 2019 മാർ 09 വരെ 2019
ഡിസംബർ 23, 2017 ആഗസ്ത് 18, 2017: അവിട്ടം സ്റ്റാർ ൽ കെതു
തിരുവോണം സ്റ്റാർ ൽ കെതു: ഡിസംബർ 23, 2017 സെപ്റ്റംബർ 01 വരെ, 2018
മാർക്ക് 09, 2019 വരെ സെപ്റ്റംബർ 01, 2018: ഉഥിരഅദമ് സ്റ്റാർ ൽ കെതു

God bless you!
Written by KT Astrologer


Meenam (മീനം)

Medam (മേടം)

Edavam (ഇടവം)

Midhunam (മിഥുനം)

Kumbham (കുംഭ)

Karkidakam (കര് ക്കിടകം)

Makaram (മകരം)

Chingham (ചിങ്ങം)

Dhanu (ധനു)

Vrishchikam (വൃശ്ചികം)

Thulam (തുലാം)

Kanni (കന്നി)

Explore KTAstro.comDisclaimer: This web site is for educational and informational purposes only. Click here to read the Disclaimer.

Content copyright 2010-2017. Betelgeuse LLC. All rights reserved.