രാഹുവിന്റെ മാറ്റം 2019 - 2020 (Rahu Gochara Rasi Phalam) by KT ജ്യോതിഷി

Overview

This page is translated through computer program using google translate.


കൃഷ്ണമൂർത്തി പഞ്ചായത്തിന്റെ കണക്കു പ്രകാരം ശനിയാഴ്ച രാവിലെ 9 മണിക്ക് രേഹു / കെതു ട്രാൻസിറ്റി (പിയാർക്കി / ഗോചാർ) നടക്കുന്നു . രാഹുവിനെ കതാഗാ റാശി (ക്യാൻസർ) മുതൽ മിഥുന രാശി (ജെമിനി), മകരാ റാശി (മച്ചിൽ) മുതൽ ധനുഷ് രാശി (ധനുരാരി) വരെ നീങ്ങുകയും 2020 സെപ്തംബർ 25 വരെ
ലാഹിരി പഞ്ചായത്തിന്റെ കണക്കുപ്രകാരം 2017 മാർച്ച് 7 ന് രഹു / കേതു ട്രാൻസിറ്റ് (പിയാർച്ചി / ഗോചാർ) നടക്കുന്നു . രാതാപേട്ടൻ കത്താഗാ റാശി (ക്യാൻസർ) മുതൽ മിഥുന രാശി (ജെമിനി), മകര രാശി (മചുപ്രഥം) മുതൽ ധനുഷ് രാശി (ധനുരാരി) വരെ നീങ്ങുകയും 2020 സപ്തംബർ 23 വരെ
രാഹു / കെതു ട്രാൻസിറ്റ് (പിയാർച്ചി / ഗോചാർ) 2017 ഫെബ്രുവരി 13 ന് പഞ്ചാംഗം നടത്തും. രാഹുവിനെ കതാഗാ റാശി (ക്യാൻസർ) മുതൽ മിഥുന രാശി (ജെമിനി), കെതു മാക്കര റാശി (മചുപ്രേദം) മുതൽ ധനുഷ് രാശി (ധനുഷ്) വരെ നീങ്ങും. ആഗസ്ത് 29, 2020 വരെ
തിരു കണ്ഠാ പഞ്ചം, ലാഹിരി പഞ്ചം, കെ പി പഞ്ചഗം, വഖിയ പഞ്ചക്കം തുടങ്ങിയ വിവിധ പഞ്ചായത്തുകളിൽ അൽപം സമയം വ്യത്യാസമില്ല. എങ്കിലും ട്രാൻസിറ്റ് പ്രവചനങ്ങൾക്ക് കെ.പി (കൃഷ്ണമൂർത്തി) പഞ്ചായത്തോടെ ഞാൻ എപ്പോഴും പോകും.
നക്ഷത്രസമൂഹത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള രാഹുവിന്റെയും കെതുവിന്റെയും സംക്രമണം ചുവടെ കൊടുക്കുന്നു:
പൂനാർ പൂജത്തിലെ രാഹുവിനെ (പുനലൂർ) സ്റ്റാർ: മാർച്ച് 9, 2019 മുതൽ സെപ്തംബർ 13 വരെ, 2019
രാഹുവിന്റെ തിരുവതിറായി (ആർദ്ര) സ്റ്റാർ: സെപ്തംബർ 13, 2019 മുതൽ മേയ് 22, 2020 വരെ
രാഹു (മിരിഗസിറ) സ്റ്റാർ: മേയ് 22, 2020 മുതൽ സെപ്തംബർ 25, 2020 വരെ
ഉത്തിരാടം (ഉത്തര അശാഷ) യിലെ കേതു നക്ഷത്രം: മാർച്ച് 9, 2019 മുതൽ മേയ് 10, 2019 വരെ
പുത്തനാടം സ്റ്റാർയിലെ കേതു (Purva Ashha): മേയ് 10, 2019 മുതൽ ജനുവരി 17, 2020 വരെ
കെതു (മൂല) സ്റ്റാർ: ജനുവരി 17, 2020 മുതൽ സെപ്തംബർ 25, 2020 വരെ
നിങ്ങളുടെ ചന്ദ്ര ചിഹ്നത്തിൽ (റാസി) താഴെയുള്ള ഓരോ ചന്ദ്രനും സൈൻ അപ്പ് പ്രവചനങ്ങൾ വായിക്കാം.

God bless you!
Written by KT Astrologer
WhatsApp +1-510-470-4161


Meenam (മീനം)

Medam (മേടം)

Edavam (ഇടവം)

Midhunam (മിഥുനം)

Kumbham (കുംഭ)

Karkidakam (കര് ക്കിടകം)

Makaram (മകരം)

Chingham (ചിങ്ങം)

Dhanu (ധനു)

Vrishchikam (വൃശ്ചികം)

Thulam (തുലാം)

Kanni (കന്നി)

Explore KTAstro.comDisclaimer: This web site is for educational and informational purposes only. Click here to read the Disclaimer.

Content copyright 2010-2017. Betelgeuse LLC. All rights reserved.