ശനി മാറ്റം (2014 - 2017) Finance / Money (Shani Gochara Rasi Phalam) for Makaram (മകരം)

Finance / Money

This page is translated through computer program using google translate.


ക്യാഷ് ഒഴുകിയത് പല സ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്ന് സാധ്യതയുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ കടങ്ങൾ അടയ്ക്കേണ്ട നിങ്ങളുടെ സ്വത്തുക്കളെ പണിയുന്ന മന്ദഗതിയിലാക്കുന്നു കാക്കും. നേടല് ചാർട്ട് ബലം അടിസ്ഥാനമാക്കി, റിക്കവറി എത്ര ഉയരം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ എത്തും വേഗത തീരുമാനമെടുക്കുകയും ചെയ്യും. എന്നാൽ ഈ ധനകാര്യം ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് മികച്ച സമയം. നിലവിലെ ശനിയുടെ ട്രാൻസിറ്റ് താങ്കളുടെ സ്വപ്നം വീട്ടിൽ വാങ്ങും.


Meenam (മീനം)

Medam (മേടം)

Edavam (ഇടവം)

Midhunam (മിഥുനം)

Kumbham (കുംഭ)

Karkidakam (കര് ക്കിടകം)

Makaram (മകരം)

Chingham (ചിങ്ങം)

Dhanu (ധനു)

Vrishchikam (വൃശ്ചികം)

Thulam (തുലാം)

Kanni (കന്നി)

Explore KTAstro.comDisclaimer: This web site is for educational and informational purposes only. Click here to read the Disclaimer.

Content copyright 2010-2017. Betelgeuse LLC. All rights reserved.