ശനി മാറ്റം (2014 - 2017) Jan 09, 2016 to Mar 26, 2016 (Shani Gochara Rasi Phalam) for Meenam (മീനം)

Jan 09, 2016 to Mar 26, 2016 Moderate Recovery (60 / 100)

This page is translated through computer program using google translate.


നിങ്ങൾ സമീപകാലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു പാരിസ്ഥിതിക ഒരു അവസാനം വരും. നിങ്ങൾ കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങളും ഔട്ട് ക്രമപ്പെടുത്തി നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയുടെ പാകിമിനുക്കിയ ബന്ധം വികസ്വര ആരംഭിക്കും. മത്സരം നോക്കി എന്നാൽ ഓഗസ്റ്റ് 2016 ലവേഴ്സ് മിക്സഡ് ഫലങ്ങൾ കാണും എന്നാൽ പ്രശ്നങ്ങൾ കുറഞ്ഞ തീവ്രതയോടെ തുടരും വരെ വിവാഹം ഒഴിവാക്കാൻ ശരി ആണ്.
നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കാൻ ജീവിതം വളരെ നല്ലത് ലഭിക്കും നിങ്ങളുടെ ബോസിൽ നിന്നുള്ള പിന്തുണ ലഭിക്കും. എന്നാൽ, ഈ കാലയളവിൽ പ്രൊമോഷൻ പ്രതീക്ഷിക്കാൻ കഴിയില്ല. അവിടെ എന്തെങ്കിലും തീർപ്പാക്കാത്ത ഉണ്ടെങ്കിൽ അതു നിങ്ങളുടെ കടങ്ങൾ വീട്ടാനും നല്ല സമയം. ദിവസം വ്യാപാരികളും ഓപ്ഷനുകൾ കച്ചവടക്കാർ ഈ സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കണം. ശക്തമായ മഹാ പുരന്ദരദാസൻ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളുകൾ ദീർഘകാല അടിസ്ഥാനത്തിൽ സ്റ്റോക്ക് ട്രേഡിങ്ങ് ഉണ്ടാകും.


Meenam (മീനം)

Medam (മേടം)

Edavam (ഇടവം)

Midhunam (മിഥുനം)

Kumbham (കുംഭ)

Karkidakam (കര് ക്കിടകം)

Makaram (മകരം)

Chingham (ചിങ്ങം)

Dhanu (ധനു)

Vrishchikam (വൃശ്ചികം)

Thulam (തുലാം)

Kanni (കന്നി)

Explore KTAstro.comDisclaimer: This web site is for educational and informational purposes only. Click here to read the Disclaimer.

Content copyright 2010-2017. Betelgeuse LLC. All rights reserved.