ശനി മാറ്റം (2014 - 2017) Jan 26, 2017 to Jun 22, 2017 (Shani Gochara Rasi Phalam) for Meenam (മീനം)

Jan 26, 2017 to Jun 22, 2017 Saturn to affect your career (50 / 100)

This page is translated through computer program using google translate.


ഇത് Dhanushu Rasi കയറി ശനിയുടെ സാധാരണ ട്രാൻസിറ്റ് അല്ല. എന്നിരുന്നാലും ശനിയുടെ ഈ 5 മാസങ്ങളിൽ പിന്തുണ അകലെ സമയമെടുക്കുന്നു. ഈ സമയം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ പല മേഖലകളിലും വലിയ ഒഴിവിലേക്ക് തരും. വ്യാഴത്തിന്റെ അനുകൂലമായ സ്ഥലത്താണ് മുതൽ, പ്രശ്നങ്ങൾ നിയന്ത്രണ വളരെ വിഷമിക്കയോ ഒന്നും കീഴിൽ വരും. പ്രശ്നങ്ങൾ വർധന നിങ്ങൾ കൂടുതൽ മാനസിക സമ്മർദ്ദം, ശല്യപ്പെടുത്തുന്ന ഉറക്കം തരും.
ഔദ്യോഗിക സമ്മർദ്ദവും ടെൻഷൻ ജോലിസ്ഥലത്തോ അപ് എയ്യും. നിങ്ങളുടെ ബോസിൽ നിന്നുള്ള പിന്തുണ ലഭിക്കില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ഈ സമയത്ത് ചില ധനകാര്യ പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടേണ്ടിവരും. ഈ സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കരുത്. വ്യാഴത്തിന്റെ പൂർണ്ണ പിന്തുണ ആയതിനാൽ, ശനിയുടെ അവതരിപ്പിച്ച പ്രശ്നങ്ങൾ തീവ്രതയെ വളരെ കുറവായിരിക്കാം.


Meenam (മീനം)

Medam (മേടം)

Edavam (ഇടവം)

Midhunam (മിഥുനം)

Kumbham (കുംഭ)

Karkidakam (കര് ക്കിടകം)

Makaram (മകരം)

Chingham (ചിങ്ങം)

Dhanu (ധനു)

Vrishchikam (വൃശ്ചികം)

Thulam (തുലാം)

Kanni (കന്നി)

Explore KTAstro.comDisclaimer: This web site is for educational and informational purposes only. Click here to read the Disclaimer.

Content copyright 2010-2017. Betelgeuse LLC. All rights reserved.