ശനി മാറ്റം (2014 - 2017) Jan 26, 2017 to Jun 22, 2017 (Shani Gochara Rasi Phalam) for Meenam (മീനം)

Jun 22, 2017 to Sep 11, 2017 Good Name and Fame in the society (80 / 100)

This page is translated through computer program using google translate.


ഇത് വീണ്ടും ശനിയും വ്യാഴത്തിന്റെ നിങ്ങളുടെ വളർച്ചയും വിജയം പിന്തുണയ്ക്കാൻ അവരുടെ നല്ല സ്ഥാനം ഉണ്ടാകും സമയം. ഈ സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ ശബ്ദ ആരോഗ്യ തിരികെ വീണ്ടെടുക്കാനും ചെയ്യും. നിങ്ങളുടെ കുടുംബം പരിസ്ഥിതി വളരെ സന്തോഷം പലരും ശുഭ karyas ഈ കാലയളവിൽ സംഭവിക്കും ആയിരിക്കും. ഇത് വിവാഹിതരാവാൻ നല്ല സമയം. ഒരു കുഞ്ഞിൻറെ ജനനം വളരെ കാർഡുകളിൽ തെളിവാണ്. ഇത് നിങ്ങളുടെ പുതിയ സ്വപ്നം വീട്ടിൽ നീക്കാൻ സമയമായി. നിങ്ങൾക്കും കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ സാമൂഹിക സർക്കിളിൽ ഒരു നല്ല പേരും പെരുമയും നേടും.
നിങ്ങൾ ഒരു പ്രമോഷന് കാരണം, അത് ഉറപ്പിച്ചുപറയാൻ അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യും. നിങ്ങൾക്ക് ഈ സമയത്ത് വലിയ സാമ്പത്തിക പ്രതിഫലം പ്രതീക്ഷിക്കാം. ബിസിനസ് ജനം വലിയൊരു ടേൺ കാണാനും സര്പ്ലസ് ലാഭം ഫയൽ ചെയ്യും. വ്യാപാരികൾ വലിയ ഭാഗ്യം വിജയം മിക്ക ആസ്വദിക്കും. ഒരു വീട്ടിൽ വാങ്ങാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ഉള്ള കടന്നു നിക്ഷേപിക്കാൻ നല്ല സമയം. സെപ്റ്റംബർ 1st ആഴ്ച, നിങ്ങളുടെ എല്ലാ നഷ്ട പന്തയങ്ങള് അഡ്ലയ്ഡ് സ്ഥിര ഉപകരണങ്ങൾ ലേക്കായി പ്രേരിപ്പിക്കണം. നിങ്ങളുടെ പോർട്ട്ഫോളിയോ നന്നായി ഡൈവേഴ്സിഫൈഡ് ഉറപ്പുവരുത്തുക.


Meenam (മീനം)

Medam (മേടം)

Edavam (ഇടവം)

Midhunam (മിഥുനം)

Kumbham (കുംഭ)

Karkidakam (കര് ക്കിടകം)

Makaram (മകരം)

Chingham (ചിങ്ങം)

Dhanu (ധനു)

Vrishchikam (വൃശ്ചികം)

Thulam (തുലാം)

Kanni (കന്നി)

Explore KTAstro.comDisclaimer: This web site is for educational and informational purposes only. Click here to read the Disclaimer.

Content copyright 2010-2017. Betelgeuse LLC. All rights reserved.