ശനി മാറ്റം (2014 - 2017) Mar 2015 to July 2015 (Shani Gochara Rasi Phalam) for Midhunam (മിഥുനം)

Mar 14, 2015 to July 14, 2015 All Around Happiness (90 / 100)

This page is translated through computer program using google translate.


വ്യാഴത്തിന്റെ നിങ്ങളുടെ 6 വീട്ടിൽ aspecting എന്നതിനാല്, വൈകല്യമൊന്നും ഉണ്ടാകും. നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന്റെ വളരെയധികം സന്തോഷം കാണുന്നത് തുടരും. നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയുടെ നിന്നോട് വളരെ പിന്തുണയാണ് ആയിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ ശബ്ദ ആരോഗ്യം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ സുഖസൗകര്യങ്ങളും ആസ്വദിക്കാൻ ആക്കും. ഇത് നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നം ഒഴിവുകാല കേന്ദ്രം പോകാൻ നല്ല സമയം. പല ശുഭ Karya നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലെ സംഭവിക്കും. ഒരു പുതിയ കുട്ടിയുടെ ജനനം പുറമേ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
ലോങ് പ്രമോഷനുകൾ നിങ്ങളുടെ ശമ്പളം ബോണസ് വിശിഷ്ടം വർധന സഹിതം നിങ്ങൾക്ക് സംഭവിക്കും കാത്തിരുന്നു. ഈ സമയത്ത് കടം സ്വതന്ത്ര ആകും. അതു സ്വപ്നം ഹോം വാങ്ങാൻ നല്ല സമയം. നിങ്ങൾ അത് പോയില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു വർഷം കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരും. എന്നിട്ടും ശനി പുതിയ orkut അടുത്ത വീട്ടിലേക്കു ഇലകൾ മുമ്പ് നിങ്ങൾ സ്വന്തം വീട്ടിൽ നേടുകയും ഉറപ്പുവരുത്തും. പെട്ടെന്നുള്ള സര്പ്ലസ് ശക്തമായ മഹാ പുരന്ദരദാസൻ പ്രൊഫഷണൽ കച്ചവടക്കാർ / ഊഹക്കച്ചവടക്കാരുടെ ജനം സാധ്യത. ബിസിനസ് ജനം തങ്ങളുടെ ബിസിനസിൽ വിശിഷ്ടം ടേൺ ഓവർ കാണും. നിങ്ങളുടെ ജീവിതം സുവർണ നിമിഷങ്ങളും ആസ്വദിക്കും.


Meenam (മീനം)

Medam (മേടം)

Edavam (ഇടവം)

Midhunam (മിഥുനം)

Kumbham (കുംഭ)

Karkidakam (കര് ക്കിടകം)

Makaram (മകരം)

Chingham (ചിങ്ങം)

Dhanu (ധനു)

Vrishchikam (വൃശ്ചികം)

Thulam (തുലാം)

Kanni (കന്നി)

Explore KTAstro.comDisclaimer: This web site is for educational and informational purposes only. Click here to read the Disclaimer.

Content copyright 2010-2017. Betelgeuse LLC. All rights reserved.