ശനി മാറ്റം (2014 - 2017) Sep 2015 to Nov 2015 (Shani Gochara Rasi Phalam) for Karkidakam (കര് ക്കിടകം)

Sep 14, 2015 to Nov 28, 2015 Moderate Growth and Success (55 / 100)

This page is translated through computer program using google translate.


നിങ്ങൾ ശനിയുടെ കൂടുതൽ ശക്തമായ കൈവരുന്നു ശേഷം ഈ സമയത്ത് ചില തിരിച്ചടി കാണുന്നത് തുടങ്ങും. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലെ പുതിയ പ്രശ്നങ്ങൾ കാണാൻ അല്ലാതെ കഴിയും. വ്യാഴത്തിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണവും വിഷമിക്കയോ ഒന്നും കീഴിൽ ഉറപ്പാക്കുക ചെയ്യും. ഈ കാലഘട്ടം എവിടെയും എടുക്കില്ല.
നിങ്ങളുടെ ഔദ്യോഗിക മർദ്ദം അപ്പ് ഷൂട്ട് പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളിലും കഠിനപ്രയത്നത്തെ വേണ്ടി ക്രെഡിറ്റുകൾ ലഭിക്കും. ശക്തമായ മഹാ പുരന്ദരദാസൻ ഉപയോഗിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ആളുകൾ വിദേശത്ത് പോകാറുണ്ട് അവസരം ലഭിക്കും. Speculator ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ വ്യാപാരികൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം. ബിസിനസ്സ് ആളുകൾ നല്ല വളർച്ച പണവും ഒഴുകിയത് സാധ്യത കാണും.


Meenam (മീനം)

Medam (മേടം)

Edavam (ഇടവം)

Midhunam (മിഥുനം)

Kumbham (കുംഭ)

Karkidakam (കര് ക്കിടകം)

Makaram (മകരം)

Chingham (ചിങ്ങം)

Dhanu (ധനു)

Vrishchikam (വൃശ്ചികം)

Thulam (തുലാം)

Kanni (കന്നി)

Explore KTAstro.comDisclaimer: This web site is for educational and informational purposes only. Click here to read the Disclaimer.

Content copyright 2010-2017. Betelgeuse LLC. All rights reserved.