ശനി മാറ്റം (2014 - 2017) Jun 2017 to Sep 2017 (Shani Gochara Rasi Phalam) for Karkidakam (കര് ക്കിടകം)

Jun 22, 2017 to Sep 11, 2017 Saturn to complete its course (35 / 100)

This page is translated through computer program using google translate.


ശനിയുടെ അതിന്റെ ഊർജ്ജ നില തിരിച്ചുപിടിച്ചു നിങ്ങളുടെ 5 വീട്ടിൽ മടങ്ങി ചലിക്കുന്ന മുതൽ, ശനിയുടെ നിങ്ങളുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളെ കാര്യത്തിൽ വളരെ അസുഖകരമായ സാഹചര്യം തന്നെ അതു ജനുവരി 2017 അവശേഷിക്കുന്നു ചുമതലകൾ ഓഫ് പൂർത്തിയാകും. ഈ സമയത്ത് എന്തുതന്നെയാണെങ്കിലും സംഭവിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ കര്മ്മ വിധിയിൽ കാര്യത്തിൽ ആണ്. നിങ്ങൾ വേദനയേറിയ സംഭവങ്ങളിൽ സ്വീകരിച്ച് നിങ്ങളുടെ ജീവൻ നീക്കുന്നതിന് വേണം. ഈ സമയത്ത് രാധേ കുഴിഞ്ഞ നേടുകയും ചെയ്യരുത്.
നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം വളരെ തിരക്കിലാണ് മാറ്റമുണ്ടാകുന്നില്ല നിങ്ങളുടെ ജോലിസ്ഥലത്തെ ഏതെങ്കിലും പുരോഗതി ഇല്ല. ഇത് ഓഹരി വിപണിയിൽ കളിക്കാൻ ഒരു നല്ല സമയം അല്ല. നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുമെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏതെങ്കിലും പ്രധാനപ്പെട്ട തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കൽ ഒഴിവാക്കുക.
സെപ്റ്റംബർ 2017 ഒക്ടോ 2017 # 11 സെപ്റ്റംബർ 2017 ഒക്ടോബർ 25, 2017 ഒരു പുതിയ തുടക്കം (70/100) ലേക്ക്
ശനി പുതിയ orkut ഈ സമയത്ത് Viruchiga Rasi ആകും എന്നാൽ Dhanushu Rasi കടന്നു അടുത്ത ട്രാൻസിറ്റ് making വക്കിലാണ് ആയിരിക്കും. ഗുരു Bhagwaan സെപ്റ്റം 11 2017 ന് തുലാവർഷം Rasi (ലേഖനമല്ല ചന്ദ്രൻ സൈൻ) പ്രവേശിക്കും അടുത്ത ശനിയുടെ ട്രാൻസിറ്റ് ഒക്ടോ 25 2017 ന് നടക്കുന്നത് വരെ തുലാവർഷം Rasi ആകും.
ഈ സമയത്ത്, ശനിയുടെ വ്യാഴത്തിന്റെ നല്ല നിലയിലാണ്. അത് ജീവിതത്തിലെ ഒരു പുതിയ നിമിഷത്തേക്ക് ആണ് നിങ്ങൾ ഈ സമയം നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ടെസ്റ്റിംഗ് പൂർത്തിയാക്കി. ഈ പോയിന്റ് മുതൽ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്, നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ വശങ്ങളിലും നല്ല ഫലം കാണും.


Meenam (മീനം)

Medam (മേടം)

Edavam (ഇടവം)

Midhunam (മിഥുനം)

Kumbham (കുംഭ)

Karkidakam (കര് ക്കിടകം)

Makaram (മകരം)

Chingham (ചിങ്ങം)

Dhanu (ധനു)

Vrishchikam (വൃശ്ചികം)

Thulam (തുലാം)

Kanni (കന്നി)

Explore KTAstro.comDisclaimer: This web site is for educational and informational purposes only. Click here to read the Disclaimer.

Content copyright 2010-2017. Betelgeuse LLC. All rights reserved.