ശനി മാറ്റം (2014 - 2017) Finance / Money (Shani Gochara Rasi Phalam) for Chingham (ചിങ്ങം)

Finance / Money

This page is translated through computer program using google translate.


ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ സാഹചര്യം എങ്ങനെ കൈകാര്യം ന് പ്രായോഗികമായി ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ ധനകാര്യം ന് നിലവിലെ നിലയിൽ താമസം, ആ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കാം മികച്ച achivement തന്നെ. നിക്ഷേപം ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒഴിവാക്കുക ആർക്കും കോ-ഒപ്പിടുന്നത് വായ്പ ഒഴിവാക്കണം. പുറമേ വായ്പ പണം ഒഴിവാക്കുക അത് തിരികെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും ശേഷം. ഈ Rasi ന് ജനിച്ച പലരും ഒക്ടോബർ 2015 ജൂലൈ 2015 ചുറ്റും ഈ പേജിലെ എന്റെ പ്രവചനങ്ങൾ വായിച്ച് അത്ഭുതമില്ല ഇല്ല.


Meenam (മീനം)

Medam (മേടം)

Edavam (ഇടവം)

Midhunam (മിഥുനം)

Kumbham (കുംഭ)

Karkidakam (കര് ക്കിടകം)

Makaram (മകരം)

Chingham (ചിങ്ങം)

Dhanu (ധനു)

Vrishchikam (വൃശ്ചികം)

Thulam (തുലാം)

Kanni (കന്നി)

Explore KTAstro.com
Disclaimer: This web site is for educational and informational purposes only. Click here to read the Disclaimer.

Content copyright 2010-2016. Betelgeuse LLC. All rights reserved.