ശനി മാറ്റം (2014 - 2017) July 14, 2015 to Nov 28, 2015 (Shani Gochara Rasi Phalam) for Thulam (തുലാം)

July 14, 2015 to Nov 28, 2015 Great Success and Happiness (80 / 100)

This page is translated through computer program using google translate.


ഒടുവിൽ നിന്നെ വ്യാഴത്തിന്റെ മുതൽ മികച്ചത് പിന്തുണ ലഭിക്കും അതു നിങ്ങളുടെ ജീവൻ രീതിയിൽ ഒരുപാട് മെച്ചപ്പെടുത്തും. നിങ്ങളുടെ ശരീരവും മനസും രണ്ട് നല്ല ഊർജ്ജങ്ങളുടെ ധാരാളം നിറഞ്ഞു ചെയ്യും. നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെ പിരിയും, ഇത് അവരുമായി ചേരാൻ വളരെ നല്ല സമയം. ലവേഴ്സ് അവരുടെ റൊമാൻസ് ന് നല്ല സമയം സമയം കണ്ടെത്തും. നിങ്ങളുടെ മത്സരത്തിൽ നിങ്ങളുടെ കണ്ടെത്താനും വിവാഹം വളരെ നല്ല സമയം. അത് കുഞ്ഞിനെ ആസൂത്രണം വളരെ നല്ല സമയം.
നിങ്ങൾക്ക് കരിയറില് വിശിഷ്ടം പുരോഗതി കൈവരിക്കും. ഓഫറുകളും ശമ്പള സാധ്യമാണ്. ഇത് നിലവിലെ ഒറ്റ സന്തോഷമുണ്ട് അവർക്ക് നിങ്ങളുടെ ഇയ്യോബ് മാറ്റാൻ നല്ല സമയം. വ്യാഴത്തിന്റെ നിങ്ങളുടെ Labha Sthanam ന് കാരണം, ട്രേഡിംഗ് ഓഹരി വിപണിയിൽ നൽകുക പോന്നു. ബിസിനസ്സ് ആളുകൾ ഒരുപാട് പ്രകാശിക്കും വളരെ കാലം ശേഷം വിശിഷ്ടം ലാഭം ബുക്ക് ചെയ്യും. പ്രൊഫഷണൽ കച്ചവടക്കാർ അവരുടെ ശകുനം നിലവിൽ തിരികെ വരുന്നതു കാണും. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് കടന്നു നിക്ഷേപിക്കുന്നത് പരിഗണിക്കുക. ബാങ്ക് വായ്പ വ്യാഴത്തിന്റെ ശക്തി വേഗത്തിൽ അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യും.


Meenam (മീനം)

Medam (മേടം)

Edavam (ഇടവം)

Midhunam (മിഥുനം)

Kumbham (കുംഭ)

Karkidakam (കര് ക്കിടകം)

Makaram (മകരം)

Chingham (ചിങ്ങം)

Dhanu (ധനു)

Vrishchikam (വൃശ്ചികം)

Thulam (തുലാം)

Kanni (കന്നി)

Explore KTAstro.comDisclaimer: This web site is for educational and informational purposes only. Click here to read the Disclaimer.

Content copyright 2010-2017. Betelgeuse LLC. All rights reserved.