ശനി മാറ്റം (2014 - 2017) Mar 26, 2016 to Aug 11, 2016 (Shani Gochara Rasi Phalam) for Thulam (തുലാം)

Mar 26, 2016 to Aug 11, 2016 Great Success and Happiness (80 / 100)

This page is translated through computer program using google translate.


ഈ സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ ശബ്ദ ആരോഗ്യം വീണ്ടെടുക്കാനും ചെയ്യും. കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങൾ പോരും നിങ്ങൾക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് വളരെ സന്തോഷം ആയിരിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് ഇണയുടെ കൂടെ .വിധി നിർവൃതി ആസ്വദിക്കും. ലവേഴ്സ് അവരുടെ വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ ബന്ധം ശക്തിപ്പെടുത്തും. അത് കുഞ്ഞിനെ ആസൂത്രണം നല്ല സമയം. നിങ്ങൾ നന്നായി ഈ സമയത്ത് വ്യാപൃതരും വിവാഹം ചെയ്യാം.
ലോങ് പ്രമോഷനുകൾ ഇപ്പോൾ സംഭവിക്കാം കാത്തിരുന്നു. ഉത്തമം സാമ്പത്തിക വീണ്ടെടുക്കൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ കടങ്ങൾ പുറത്തു വന്നു നിങ്ങളുടെ പോര്ട്ട്ഫോളിയോയിന്മേല് ആസ്തി പണിയുന്നതു ആരംഭിക്കും. നിങ്ങൾ അനുകൂല മഹാ പുരന്ദരദാസൻ പ്രവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത്, ഒരു വീട് വാങ്ങാൻ നല്ല സമയം. ബാങ്ക് വായ്പ കുറവ് ഡോക്യുമെന്റേഷൻ വളരെ വേഗത്തിൽ അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യും. ബിസിനസ്സ് ആളുകൾ വ്യാപാരികളുടെയും അവർ കൊയ്യുന്നു പുരോഗതി വളരെ സന്തോഷം ആയിരിക്കും.


Meenam (മീനം)

Medam (മേടം)

Edavam (ഇടവം)

Midhunam (മിഥുനം)

Kumbham (കുംഭ)

Karkidakam (കര് ക്കിടകം)

Makaram (മകരം)

Chingham (ചിങ്ങം)

Dhanu (ധനു)

Vrishchikam (വൃശ്ചികം)

Thulam (തുലാം)

Kanni (കന്നി)

Explore KTAstro.comDisclaimer: This web site is for educational and informational purposes only. Click here to read the Disclaimer.

Content copyright 2010-2017. Betelgeuse LLC. All rights reserved.