ശനി മാറ്റം 2017 - 2020 (Shani Gochara Rasi Phalam) by KT ജ്യോതിഷി

Overview

This page is translated through computer program using google translate.


സാനി പെയര്ഛി / ഗൊഛര് (ശനി ട്രാൻസിറ്റ്) ബുധനാഴ്ച ഒക്ടോബർ 25, 2017 കൃഷ്ണമൂർത്തി പന്ഛന്ഗമ് പ്രകാരം 12:54 AM ഇത് പേജിലെ സംഭവിക്കുന്നത്. ശനിയുടെ ധനു ചന്ദ്രനിൽ സൈൻ (ധനുശു റാശിയുടെ) മുതൽ സ്കോർപ്പിയോ ചന്ദ്രൻ സൈൻ (വിരുഛിഗ രസി) നീക്കാൻ കൃഷ്ണമൂർത്തി പന്ഛന്ഗമ് പ്രകാരം ജനുവരി 23, 2020 ൨:൦൯ Posted on: വരെ അവിടെ താമസിക്കും.
സാനി പെയര്ഛി / ഗൊഛര് (ശനി ട്രാൻസിറ്റ്) ലാഹിരി പന്ഛന്ഗമ് പ്രകാരം വ്യാഴാഴ്ച ഒക്ടോബർ 26, 2017 3:24 PM പേജിലെ സംഭവിക്കുന്നത്. ശനിയുടെ ധനു ചന്ദ്രനിൽ സൈൻ (ധനുശു റാശിയുടെ) മുതൽ സ്കോർപ്പിയോ ചന്ദ്രൻ സൈൻ (വിരുഛിഗ രസി) നീക്കാൻ ലാഹിരി പന്ഛന്ഗമ് പ്രകാരം ജനുവരി 24, 2020 9:52 PM ന്യൂഡൽഹി വരെ അവിടെ താമസിക്കും.
സാനി പെയര്ഛി / ഗൊഛര് (ശനി ട്രാൻസിറ്റ്) തിങ്കളാഴ്ച ഡിസംബർ 17, തത് പന്ഛന്ഗമ് പ്രകാരം 2017 പേജിലെ സംഭവിക്കുന്നത്. ശനിയുടെ ധനു ചന്ദ്രനിൽ സൈൻ (ധനുശു റാശിയുടെ) മുതൽ സ്കോർപ്പിയോ ചന്ദ്രൻ സൈൻ (വിരുഛിഗ രസി) നീക്കാൻ മാർ 28, 2020 തത് പന്ഛന്ഗമ് പ്രകാരം ന്യൂഡൽഹി വരെ അവിടെ താമസിക്കും.
എപ്പോഴും തിരു കനിധ പന്ഛന്ഗമ്, ലാഹിരി പന്ഛന്ഗമ്, കെ.പി. പന്ഛന്ഗമ്, തത് പന്ഛന്ഗമ് തുടങ്ങിയ വിവിധ പന്ഛന്ഗമ് തമ്മിലുള്ള ചെറിയ വ്യത്യാസം ഉണ്ട് തന്നെ. എന്നാൽ ഞാൻ എപ്പോഴും ട്രാൻസിറ്റ് പ്രവചനങ്ങൾ കെ.പി. (കൃഷ്ണമൂർത്തി) പന്ഛന്ഗമ് കൂടെ പോയി.
സാനി ഭഗവാൻ വരെ ധനു ചന്ദ്രനിൽ സൈൻ (ധനുശു റാശിയുടെ) ഒക്ടോബർ 25, 2017 മുതൽ സ്കോർപ്പിയോ ചന്ദ്രൻ സൈൻ (വിരുഛിഗ രസി) മുതൽ ത്രംസിതിന്ഗ്.
2017 to 2020 Saturn Transit Predictions by KT Astrologer

ജനുവരി 26, 2017 വരെ സെപ്റ്റംബർ 16, 2016: കെത്തൈ സ്റ്റാർ ശനിയുടെ
ശ്രീമൂലം സ്റ്റാർ ശനിയുടെ: ജനുവരി 26, 2017 ഏപ്രിൽ 07, 2017 വരെ [ധനുശു രസി]
ശ്രീമൂലം സ്റ്റാർ ശനിയുടെ RX: ഏപ്രിൽ 07, 2017 ജൂൺ 22, 2017 വരെ [ധനുശു രസി]
കെത്തൈ സ്റ്റാർ ശനിയുടെ RX: ജൂൺ 22, 2017 ഓഗസ്റ്റ് 26, 2017 വരെ
ഒക്ടോബർ 25, 2017 ആഗസ്ത് 26, 2017: കെത്തൈ സ്റ്റാർ ശനിയുടെ
ശ്രീമൂലം സ്റ്റാർ ശനിയുടെ: ഒക്ടോബർ 25, 2017 മാർ 02, 2018 വരെ [ധനുശു രസി]
ഏപ്രിൽ 17, 2018 വരെ മാർ 02, 2018: പൊഒരദമ് സ്റ്റാർ ശനിയുടെ
പൊഒരദമ് സ്റ്റാർ ശനിയുടെ RX: ഏപ്രിൽ 17, 2018 ജൂൺ 06, 2018 വരെ
ശ്രീമൂലം സ്റ്റാർ ശനിയുടെ RX: ജൂൺ 06, 2018 സെപ്റ്റംബർ 06, 2018 വരെ
ശ്രീമൂലം സ്റ്റാർ ശനിയുടെ: സെപ്റ്റംബർ 06, 2018 നവംബർ 27 വരെ, 2018
ഏപ്രിൽ 29, 2019 വരെ നവംബർ 27, 2018: പൊഒരദമ് സ്റ്റാർ ശനിയുടെ
പൊഒരദമ് സ്റ്റാർ ശനിയുടെ RX: ഏപ്രിൽ 29, 2019 സെപ്റ്റംബർ 17, 2019 വരെ
ഡിസംബർ 26, 2019 വരെ സെപ്റ്റംബർ 17, 2019: പൊഒരദമ് സ്റ്റാർ ശനിയുടെ
ജനുവരി 23, 2020 സെക്കന്ഡറി 26, 2019: ഉഥിരഅദമ് സ്റ്റാർ ശനിയുടെ
ശനിയുടെ ജനുവരി 26, 2017 ന് ധനുശു രസി (ധനു) തിരിയുക നീങ്ങുന്നു, അത് ഒരു സാധാരണ ട്രാൻസിറ്റ് അല്ല. ഇത് പിന്തിരിപ്പൻ നേടുകയും വീണ്ടും വീണ്ടും നിലവിലെ അടയാളം പോകാൻ അടുത്ത അടയാളം ലേക്കായി ശനിയുടെ വേഗത്തിൽ പ്രസ്ഥാനം "adhi സറാമില്" ആയോ ആണ്. ശനിയുടെ ധനുശു റാശി (ധനു) ഏപ്രിൽ 07, 2017 ന് പ്രതിലോമ ലഭിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ജൂൺ 22, 2017 ന് വീണ്ടും വിരുഛിഗ റാശിയുടെ (സ്കോർപ്പിയോ) നീക്കുക ശനി ട്രാൻസിറ്റ് മാത്രം ഒക്ടോബർ 25, 2017 നടക്കുന്നുണ്ട്.

God bless you!
Written by KT Astrologer
WhatsApp +1-510-470-4161


Meenam (മീനം)

Medam (മേടം)

Edavam (ഇടവം)

Midhunam (മിഥുനം)

Kumbham (കുംഭ)

Karkidakam (കര് ക്കിടകം)

Makaram (മകരം)

Chingham (ചിങ്ങം)

Dhanu (ധനു)

Vrishchikam (വൃശ്ചികം)

Thulam (തുലാം)

Kanni (കന്നി)

Explore KTAstro.comDisclaimer: This web site is for educational and informational purposes only. Click here to read the Disclaimer.

Content copyright 2010-2017. Betelgeuse LLC. All rights reserved.