Lahiri Panchangam by KT Astrologer
Click here to detect your time and location


Panchang Location / Date

Date:

, 

Time:

: :

Time zone:


Place:

Panchang Type:

Longitude:

Sat 18 Nov 2017

Sun Rise: 6:11

Sun Set: 17:36

Rahu Kalam: 09:02 to 10:27

Gulikai Kalam: 06:11 to 07:36

Yamagandam: 13:19 to 14:44

Paksha: Krishna Paksha

Lagna: Vrichiga

MoonSign: Thula

Day      : Saturday

Star      : Vishakha(Vishaakha) ends at 19:25 and Anusam(Anuradha) continues

Tithi      : Amavasya ends at 17:12 and Prathamai continues

Yogam   : Soubhagya ends at 21:17 and Sobhana continues

Karana  : Naga,Kimstugna,Bava

Gowri Good Timing - Avoid Soram, Visham, Rogam

Soram:06:11 to 07:36

Visham:07:36 to 09:02

Uthi:09:02 to 10:27

Amirdham:10:27 to 11:53

Rogam:11:53 to 13:19

Laabham:13:19 to 14:44

Dhanam:14:44 to 16:10

Subham:16:10 to 17:36

Laabham:17:36 to 19:10

Dhanam:19:10 to 20:44

Subham:20:44 to 22:19

Soram:22:19 to 23:53

Visham:23:53 to 01:27

Uthi:01:27 to 03:02

Amirdham:03:02 to 04:36

Rogam:04:36 to 06:11

Planet Positions
Sat 18 Nov 2017 at 06:11:00
Timezone: 5.5
 Rah 25°07' R
 Ket 25°07' R
80° E 20', 13° N 3'
Lahiri Panchangam
Mean Node
 MC 01°28'
 Sat 02°13'
 Sun 01°45'
 Mer 22°44'
 Asc 01°27'
 Mon 26°38'
 Ven 19°06'
 Jup 14°14'
 Mar 22°27'


Planet Position House KP Pointer
Sun01 Sco 45' 26" 1Mar-Jup-Rah-Jup
Moon26 Lib 38' 01" 12Ven-Jup-Ven-Ven
Mercury22 Sco 44' 25" 1Mar-Mer-Mon-Sat
Venus19 Lib 06' 58" 12Ven-Rah-Mon-Ven
Mars22 Vir 27' 58" 11Mer-Mon-Ven-Mer
Jupiter14 Lib 14' 37" 12Ven-Rah-Mer-Sat
Saturn02 Sag 13' 19" 2Jup-Ket-Ven-Sat
Rahu25 Can 07' 18" R 9Mon-Mer-Rah-Mer
Ketu25 Cap 07' 18" R 3Sat-Mar-Rah-Mer
       
Name Position House KP Pointer
Ascendant 01 Sco 27' 03" 1Mar-Jup-Rah-Rah
House 200 Sag 23' 60" 2Jup-Ket-Ket-Rah
House 300 Cap 06' 34" 3Sat-Sun-Rah-Mer
House 401 Aqu 28' 11" 4Sat-Mar-Mer-Jup
House 503 Pis 36' 52" 5Jup-Sat-Sat-Sat
House 604 Ari 02' 33" 6Mar-Ket-Mon-Jup
House 701 Tau 27' 03" 7Ven-Sun-Jup-Jup
House 800 Gem 23' 60" 8Mer-Mar-Mer-Ven
House 900 Can 06' 34" 9Mon-Jup-Mon-Mer
MC (Midheaven) 01 Leo 28' 11" 10Sun-Ket-Ven-Mar
House 1103 Vir 36' 52" 11Mer-Sun-Sat-Mer
House 1204 Lib 02' 33" 12Ven-Mar-Ven-JupNiryana position of Moon and KP pointer for the day

00:00 00:14  23 Lib 29'  Ven-Jup-Sat-Rah
00:14 00:47  23 Lib 36'  Ven-Jup-Sat-Jup

00:47 01:19  23 Lib 53'  Ven-Jup-Mer-Mer
01:19 01:32  24 Lib 09'  Ven-Jup-Mer-Ket
01:32 02:09  24 Lib 16'  Ven-Jup-Mer-Ven
02:09 02:20  24 Lib 35'  Ven-Jup-Mer-Sun
02:20 02:38  24 Lib 40'  Ven-Jup-Mer-Mon
02:38 02:51  24 Lib 50'  Ven-Jup-Mer-Mar
02:51 03:25  24 Lib 56'  Ven-Jup-Mer-Rah
03:25 03:54  25 Lib 14'  Ven-Jup-Mer-Jup
03:54 04:30  25 Lib 28'  Ven-Jup-Mer-Sat

04:30 04:35  25 Lib 47'  Ven-Jup-Ket-Ket
04:35 04:50  25 Lib 49'  Ven-Jup-Ket-Ven
04:50 04:55  25 Lib 57'  Ven-Jup-Ket-Sun
04:55 05:03  25 Lib 59'  Ven-Jup-Ket-Mon
05:03 05:08  26 Lib 03'  Ven-Jup-Ket-Mar
05:08 05:22  26 Lib 06'  Ven-Jup-Ket-Rah
05:22 05:34  26 Lib 13'  Ven-Jup-Ket-Jup
05:34 05:48  26 Lib 19'  Ven-Jup-Ket-Sat
05:48 06:01  26 Lib 26'  Ven-Jup-Ket-Mer

06:01 06:45  26 Lib 33'  Ven-Jup-Ven-Ven
06:45 06:58  26 Lib 55'  Ven-Jup-Ven-Sun
06:58 07:20  27 Lib 02'  Ven-Jup-Ven-Mon
07:20 07:36  27 Lib 13'  Ven-Jup-Ven-Mar
07:36 08:15  27 Lib 21'  Ven-Jup-Ven-Rah
08:15 08:50  27 Lib 41'  Ven-Jup-Ven-Jup
08:50 09:32  27 Lib 59'  Ven-Jup-Ven-Sat
09:32 10:09  28 Lib 20'  Ven-Jup-Ven-Mer
10:09 10:24  28 Lib 39'  Ven-Jup-Ven-Ket

10:24 10:28  28 Lib 46'  Ven-Jup-Sun-Sun
10:28 10:35  28 Lib 48'  Ven-Jup-Sun-Mon
10:35 10:39  28 Lib 52'  Ven-Jup-Sun-Mar
10:39 10:51  28 Lib 54'  Ven-Jup-Sun-Rah
10:51 11:02  29 Lib 00'  Ven-Jup-Sun-Jup
11:02 11:14  29 Lib 06'  Ven-Jup-Sun-Sat
11:14 11:25  29 Lib 12'  Ven-Jup-Sun-Mer
11:25 11:30  29 Lib 17'  Ven-Jup-Sun-Ket
11:30 11:43  29 Lib 20'  Ven-Jup-Sun-Ven

11:43 11:54  29 Lib 26'  Ven-Jup-Mon-Mon
11:54 12:02  29 Lib 32'  Ven-Jup-Mon-Mar
12:02 12:21  29 Lib 36'  Ven-Jup-Mon-Rah
12:21 12:39  29 Lib 46'  Ven-Jup-Mon-Jup
12:39 12:49  29 Lib 55'  Ven-Jup-Mon-Sat

12:49 13:00  00 Sco 00'  Mar-Jup-Mon-Sat
13:00 13:18  00 Sco 05'  Mar-Jup-Mon-Mer
13:18 13:26  00 Sco 15'  Mar-Jup-Mon-Ket
13:26 13:48  00 Sco 19'  Mar-Jup-Mon-Ven
13:48 13:55  00 Sco 30'  Mar-Jup-Mon-Sun

13:55 14:00  00 Sco 33'  Mar-Jup-Mar-Mar
14:00 14:14  00 Sco 36'  Mar-Jup-Mar-Rah
14:14 14:26  00 Sco 43'  Mar-Jup-Mar-Jup
14:26 14:41  00 Sco 49'  Mar-Jup-Mar-Sat
14:41 14:54  00 Sco 57'  Mar-Jup-Mar-Mer
14:54 14:59  01 Sco 03'  Mar-Jup-Mar-Ket
14:59 15:15  01 Sco 06'  Mar-Jup-Mar-Ven
15:15 15:19  01 Sco 14'  Mar-Jup-Mar-Sun
15:19 15:27  01 Sco 16'  Mar-Jup-Mar-Mon

15:27 16:02  01 Sco 20'  Mar-Jup-Rah-Rah
16:02 16:34  01 Sco 38'  Mar-Jup-Rah-Jup
16:34 17:12  01 Sco 54'  Mar-Jup-Rah-Sat
17:12 17:45  02 Sco 13'  Mar-Jup-Rah-Mer
17:45 17:59  02 Sco 30'  Mar-Jup-Rah-Ket
17:59 18:39  02 Sco 37'  Mar-Jup-Rah-Ven
18:39 18:51  02 Sco 57'  Mar-Jup-Rah-Sun
18:51 19:10  03 Sco 03'  Mar-Jup-Rah-Mon
19:10 19:24  03 Sco 13'  Mar-Jup-Rah-Mar

19:24 20:04  03 Sco 20'  Mar-Sat-Sat-Sat
20:04 20:40  03 Sco 40'  Mar-Sat-Sat-Mer
20:40 20:54  03 Sco 58'  Mar-Sat-Sat-Ket
20:54 21:36  04 Sco 05'  Mar-Sat-Sat-Ven
21:36 21:49  04 Sco 26'  Mar-Sat-Sat-Sun
21:49 22:10  04 Sco 33'  Mar-Sat-Sat-Mon
22:10 22:24  04 Sco 43'  Mar-Sat-Sat-Mar
22:24 23:02  04 Sco 50'  Mar-Sat-Sat-Rah
23:02 23:35  05 Sco 10'  Mar-Sat-Sat-Jup

23:35 23:59  05 Sco 26'  Mar-Sat-Mer-Mer