വ്യാഴത്തിന്റെ മാറ്റം (2016 - 2017) (നാലാം ഘട്ട) (Guru Gochara Rasi Phalam) for Makaram (മകരം)

Jun 9, 2017 സെപ്റ്റം 11 2017 കാലയളവായിരുന്നു (90/100)

This page is translated through computer program using google translate.


ഇത് മെച്ചപ്പെട്ട യാഥാസ്ഥിതിക സർക്കാർ ബോണ്ടുകൾ വാങ്ങുന്നത് പോലെ വൈവിദ്ധ്യകരിച്ച പോർട്ട്ഫോളിയോയിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ അധിക പണം നീക്കാൻ വിവിധ ലൊക്കേഷനുകളിൽ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ഉള്ള നിക്ഷേപിക്കാൻ, ജീവിതം മുഴുവൻ ഇൻഷുറൻസ് വാങ്ങുന്ന മുതലായവ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റോക്ക് മാര്ക്കറ്റ് ട്രേഡിങ്ങ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നു പുറത്ത് കടക്കാൻ വേണമെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കാത്തിരിക്കയോ കൂടുതൽ ഓപ്ഷനുകൾ നേടല് ചാർട്ട്.
ചെറിയ ബിസിനസ്സ് ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ, എത്ര മെച്ചപ്പെട്ട ലാഭം ഇപ്പോൾ ഒരു സുരക്ഷിത എക്സിറ്റ് എടുക്കാം. മുന്നോട്ട് പോയി, ബിസിനസ്സ് നടത്തുന്നതിനോ അനുകൂലമായ മഹാ പുരന്ദരദാസൻ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആരാണ് കുടുംബാംഗങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്താൻ അനുകൂല മഹാ പുരന്ദരദാസൻ ആവശ്യമാണ്.
നവംബർ 2017 മുതൽ Sade സാനി ആരംഭം നിന്ന് സ്വയം പരിരക്ഷിക്കാൻ സെപ്റ്റംബർ 2017 ചില ദാനധർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ക.


Meenam (മീനം)

Medam (മേടം)

Edavam (ഇടവം)

Midhunam (മിഥുനം)

Kumbham (കുംഭ)

Karkidakam (കര് ക്കിടകം)

Makaram (മകരം)

Chingham (ചിങ്ങം)

Dhanu (ധനു)

Vrishchikam (വൃശ്ചികം)

Thulam (തുലാം)

Kanni (കന്നി)

Explore KTAstro.comDisclaimer: This web site is for educational and informational purposes only. Click here to read the Disclaimer.

Content copyright 2010-2017. Betelgeuse LLC. All rights reserved.