വ്യാഴത്തിന്റെ മാറ്റം (2016 - 2017) (മൂന്നാം ഘട്ടം) (Guru Gochara Rasi Phalam) for Kumbham (കുംഭ)

Jan 18, 2017 ജൂണ് 9 2017 ശൂന്യത റിക്കവറി (75/100)

This page is translated through computer program using google translate.


അതു നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവൻ എന്താണ് നടക്കുന്നതെന്ന് സ്വീകരിച്ച് നല്ല ഊർജ്ജങ്ങളും കരസ്ഥമാക്കാൻ ധ്യാനം, ആത്മീയ യോഗ നേരെ നീങ്ങുക സമയമാകുന്നു. ഈ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ അല്ല ജ്യോത്സ്യം, ആത്മീയ വിശ്വസിക്കുകയും മനസ്സിലാക്കും സമയം.
ഇണയുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ വരും നിന്റെ കുടുംബവും പരിസ്ഥിതി പരിധിവരെ പിന്തുണച്ചു ആയിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾക്ക് അവരുടെ തെറ്റ് ഗ്രഹിക്കുകയും ഈ ഘട്ടത്തിൽ വളരെ നല്ലത് ചെയ്യും. ഇപ്പോഴും ഞാൻ നിലവിലെ വീണ്ടെടുക്കൽ ഘട്ടം താൽക്കാലിക തന്നെ ശേഷം ഒരു മത്സരത്തിൽ തിരയുന്ന ഒഴിവാക്കാൻ നിർദേശിക്കുന്നു. ലവേഴ്സ് ശാന്തമാക്കി, മിക്സഡ് ഫലങ്ങളും കാണും. ഇത് ക്ഷേത്രങ്ങൾ സന്ദർശിച്ച് ക്ലീഷേ ഒരു നല്ല സമയം.
നിങ്ങൾ സമീപകാല കഴിഞ്ഞ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുതിയ ബിരുദ തൊഴിലും എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തൊഴിൽ ഒരു ഓഫർ ലഭിക്കും. എന്നാൽ ഓഫർ നിങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ശമ്പളം അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥാനം പാലിക്കുന്നില്ല. ഔദ്യോഗിക സമ്മർദ്ദവും ടെൻഷൻ പരിധിവരെ പോകാം. ബിസിനസ് ജനം സമീപകാല സാമ്പത്തിക ദുരന്തം അല്ലെങ്കിൽ നിയമപരമായ പ്രശ്നങ്ങൾ ദഹിപ്പിക്കാൻ ആരംഭിക്കും. നിങ്ങൾ വീണ്ടെടുക്കൽ ഘട്ടങ്ങൾ എന്നിവയിൽ പ്രവർത്തിക്കാനും നൂതന പദ്ധതി കൊണ്ട് വരും. നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും വിസ പ്രശ്നങ്ങൾ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഈ കാലയളവിൽ ശരിയാക്കണമെന്ന് ചെയ്യും.
ഇത് ഡൌൺ ലിസ്റ്റ് വിവിധ ഉറവിടങ്ങളിൽ നിന്നും നിങ്ങളുടെ കടങ്ങൾ ഏകീകരിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് സമയമാകുന്നു. കുറച്ച് നല്ല സ്രോതസ്സുകൾ ഉയർന്ന പലിശ വായ്പ പണം കടം ലഭിക്കും. ചില സാഹചര്യത്തിൽ, സ്ഥായിയായ സ്വത്ത് ലിക്വിഡേറ്റ് വായ്പ വീട്ടാനും ഹോം ഇക്വിറ്റി ലോണുകളും കൂടെ നടത്തേണ്ടതുണ്ട്.
വ്യാപാരികൾ അവരുടെ കുറ്റം മനസ്സിലാക്കും പക്ഷേ ഇപ്പോഴും അത് ട്രേഡിങ്ങ് പുനരാരംഭിക്കുന്നതിന് നല്ല സമയം അല്ല. അതു നിങ്ങൾ നിക്ഷേപങ്ങളുടെ ഗവേഷണം ചെയ്ത് കേക്കു അപകടസാദ്ധ്യതകളോടെയാണെങ്കിലും നിക്ഷേപം ആശയങ്ങൾ കയറി വന്നു സമയമാണ്. നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ട്രേഡ് പോലും, കൂടുതൽ നഷ്ടം അനുഭവിക്കാൻ തുടരും.
സിനിമാ താരങ്ങൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർമ്മാരെയും, നിർമ്മാതാക്കൾ ചില നല്ല അവസരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നത് തുടങ്ങും. എന്നാൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് പതുക്കെ പോകുന്ന. ഈ ഘട്ടത്തിൽ ദീർഘകാല പദ്ധതിക്ക് ഊരുവാന് നല്ല സമയം. ചില സാമ്പത്തിക പ്രതിഫലം നിങ്ങൾക്കു വേണ്ടി കാണിക്കേണ്ടതാണ്.


Meenam (മീനം)

Medam (മേടം)

Edavam (ഇടവം)

Midhunam (മിഥുനം)

Kumbham (കുംഭ)

Karkidakam (കര് ക്കിടകം)

Makaram (മകരം)

Chingham (ചിങ്ങം)

Dhanu (ധനു)

Vrishchikam (വൃശ്ചികം)

Thulam (തുലാം)

Kanni (കന്നി)

Explore KTAstro.comDisclaimer: This web site is for educational and informational purposes only. Click here to read the Disclaimer.

Content copyright 2010-2017. Betelgeuse LLC. All rights reserved.