വ്യാഴത്തിന്റെ മാറ്റം (2016 - 2017) Lawsuit ആൻഡ് വ്യവഹാര (Guru Gochara Rasi Phalam) for Edavam (ഇടവം)

Lawsuit ആൻഡ് വ്യവഹാര

This page is translated through computer program using google translate.


അവകാശമെന്ന വഴി ഏതെങ്കിലും ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ, കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അനുകൂലമായി ചലിപ്പിക്കേണ്ടി പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ 4th വീട്ടിൽ ന് രാഹുവിന്റെ കാര്യങ്ങൾ സങ്കീർണ്ണമാക്കുന്നതും കഴിയും അതുകൊണ്ട് വിജയം നേടല് ചാർട്ട് പിന്തുണ ആവശ്യമാണ്. നിങ്ങൾ ഇൻഷ്വറൻസ് അമിതമായി അടയ്ക്കേണ്ട എങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് ഈ വർഷം അവസാനം വരെ പ്രീമിയം ചില പണം ലാഭിക്കാൻ ചെറിയ തുക കുറയ്ക്കാനാവും. Sudharsana മഹാ മന്ത്ര പാരായണം ചെയ്ത് വേഗത്തിലുള്ള വിജയം സാമ്പത്തിക നേട്ടം ലഭിക്കാൻ കർത്താവായ ബാലാജി പ്രാർഥിക്കുവിൻ.


Meenam (മീനം)

Medam (മേടം)

Edavam (ഇടവം)

Midhunam (മിഥുനം)

Kumbham (കുംഭ)

Karkidakam (കര് ക്കിടകം)

Makaram (മകരം)

Chingham (ചിങ്ങം)

Dhanu (ധനു)

Vrishchikam (വൃശ്ചികം)

Thulam (തുലാം)

Kanni (കന്നി)

Explore KTAstro.comDisclaimer: This web site is for educational and informational purposes only. Click here to read the Disclaimer.

Content copyright 2010-2017. Betelgeuse LLC. All rights reserved.