വ്യാഴത്തിന്റെ മാറ്റം (2016 - 2017) Trading ആൻഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ് (Guru Gochara Rasi Phalam) for Midhunam (മിഥുനം)

Trading ആൻഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ്

This page is translated through computer program using google translate.


ആകാശത്ത് ഗ്രഹങ്ങൾ അണി നിങ്ങൾ പണം ഷവർ നൽകാൻ വളരെ നല്ല സ്ഥാനത്ത് വരിവരിയായി ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഒരു പ്രാഥമിക ഹോം അല്ലെങ്കിൽ നിക്ഷേപം ഉള്ള വാങ്ങാൻ നല്ല സമയം. പണിയുന്ന നിർമാണ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹോം വാങ്ങാൻ നിങ്ങളുടെ ബാങ്ക് വായ്പ കുറവ് ഡോക്യുമെന്റേഷൻ വേഗത്തിൽ അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യും. അത് നിങ്ങളുടെ നിലവിലുള്ള ഹോം ചട്ടക്കൂട്ടിലാക്കാൻ നല്ല സമയം. ഈ കാലയളവിൽ ചെയ്യാൻ നിക്ഷേപം, നിങ്ങൾ ഹ്രസ്വകാല വലിയ സാമ്പത്തിക നേട്ടം അതുപോലെ ദീർഘകാല തരും. നിങ്ങൾ വാങ്ങാൻ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടീസ്, നിങ്ങളുടെ ജീവൻ സമയം നിലങ്ങൾ നല്ല നോക്കുന്നു.


Meenam (മീനം)

Medam (മേടം)

Edavam (ഇടവം)

Midhunam (മിഥുനം)

Kumbham (കുംഭ)

Karkidakam (കര് ക്കിടകം)

Makaram (മകരം)

Chingham (ചിങ്ങം)

Dhanu (ധനു)

Vrishchikam (വൃശ്ചികം)

Thulam (തുലാം)

Kanni (കന്നി)

Explore KTAstro.comDisclaimer: This web site is for educational and informational purposes only. Click here to read the Disclaimer.

Content copyright 2010-2017. Betelgeuse LLC. All rights reserved.