വ്യാഴത്തിന്റെ മാറ്റം (2016 - 2017) Lawsuit ആൻഡ് വ്യവഹാര (Guru Gochara Rasi Phalam) for Midhunam (മിഥുനം)

Lawsuit ആൻഡ് വ്യവഹാര

This page is translated through computer program using google translate.


നിങ്ങൾ വേർപിരിയലിലേക്കോ കുട്ടി കസ്റ്റഡിയിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ പോകുന്ന ആണെങ്കിൽ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അനുകൂലമായി ന് പുറപ്പെടും. നിങ്ങൾ ഒരു സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് പെൺകുട്ടി ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ധൈര്യമായി മുന്നോട്ട് നീക്കാൻ ഒരു കേസ് ഫയൽ ചെയ്യാം. നിങ്ങൾ തീർപ്പാക്കൽ വഴി പണം ഒരു വലിയ തുക ലഭിക്കും.
നിങ്ങൾ ഒരു കാലം കൈമാറിക്കിട്ടിയ ഉള്ള വേണ്ടി വ്യവഹാര പോകുമ്പോൾ, അത് രാഹുവിന്റെ, ശനി വ്യാഴത്തിന്റെ സഹിതം പറ്റിയ സ്ഥാനത്തായിരിക്കും ആണ് നിങ്ങളുടെ അനുകൂലമായി ന് സെറ്റില് ചെയ്യും. മുന്നോട്ട് പോയി നിങ്ങൾക്ക് ഇൻഷ്വറൻസ് കവറേജ് രണ്ടു വർഷം കാലാവധിയിൽ, പ്രീമിയം ചില പണം ലാഭിക്കാൻ, കാലത്തോളം നിങ്ങളുടെ വൈകല്യവും ചാർട്ട് നല്ല പോലെ കുറയ്ക്കാൻ കഴിയും. Sudharsana മഹാ മന്ത്ര പാരായണം ചെയ്ത് വേഗത്തിലുള്ള വിജയം സാമ്പത്തിക നേട്ടം ലഭിക്കാൻ കർത്താവായ ബാലാജി പ്രാർഥിക്കുവിൻ.


Meenam (മീനം)

Medam (മേടം)

Edavam (ഇടവം)

Midhunam (മിഥുനം)

Kumbham (കുംഭ)

Karkidakam (കര് ക്കിടകം)

Makaram (മകരം)

Chingham (ചിങ്ങം)

Dhanu (ധനു)

Vrishchikam (വൃശ്ചികം)

Thulam (തുലാം)

Kanni (കന്നി)

Explore KTAstro.comDisclaimer: This web site is for educational and informational purposes only. Click here to read the Disclaimer.

Content copyright 2010-2017. Betelgeuse LLC. All rights reserved.