വ്യാഴത്തിന്റെ മാറ്റം (2016 - 2017) (Guru Gochara Rasi Phalam) for Chingham (ചിങ്ങം)

Overview

This page is translated through computer program using google translate.Jupiter Transit (Guru Peyarchi) 2016 to 2017 Horoscope by KT Astrologer for Leo Moon Sign


അടുത്ത ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷം വളരെ പോകുന്ന യാതൊരു സംശയവുമില്ല. എന്നാൽ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ വളരെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ ഇവിടെനിന്നു വന്നു സമയം വീണ്ടെടുക്കൽ ഗണ്യമായ തുക നന്നായിരുന്നേനെ വരുമായിരുന്നു. ഇപ്പോഴും രാഹുവിന്റെ ശനിയും മോശം സ്ഥാനത്ത് മാത്രമാണ്. മൊത്തത്തിലുള്ള ഈശ്വരൻ ഒക്ടോബർ 2016 മുതൽ വളരെ നല്ല ഫലങ്ങൾ കാണും. നിങ്ങൾ ഹെൽത്ത്, കരിയറും ധനകാര്യം വലിയ മെച്ചപ്പെടുത്തലുകൾ കാണുന്നത് തുടങ്ങും. ഇപ്പോഴും ശനിയുടെ നിങ്ങളെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് തീരുമാനങ്ങൾ മുമ്പ് രണ്ടുപ്രാവശ്യം ആലോചിക്കുക, വലിയ സ്ഥാനത്താണ്.


Meenam (മീനം)

Medam (മേടം)

Edavam (ഇടവം)

Midhunam (മിഥുനം)

Kumbham (കുംഭ)

Karkidakam (കര് ക്കിടകം)

Makaram (മകരം)

Chingham (ചിങ്ങം)

Dhanu (ധനു)

Vrishchikam (വൃശ്ചികം)

Thulam (തുലാം)

Kanni (കന്നി)

Explore KTAstro.comDisclaimer: This web site is for educational and informational purposes only. Click here to read the Disclaimer.

Content copyright 2010-2017. Betelgeuse LLC. All rights reserved.