വ്യാഴത്തിന്റെ മാറ്റം (2016 - 2017) Education (Guru Gochara Rasi Phalam) for Chingham (ചിങ്ങം)

Education

This page is translated through computer program using google translate.


നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം വീണ്ടെടുക്കാൻ നിങ്ങളുടെ പഠനങ്ങൾ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കഴിയും. നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് വളരെ സജീവമായിരുന്നു .പോരിനെ, നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സഹപാഠികളുടെ കൂടെ നന്നായി കഴിയും മൽസരിക്കുക ആയിരിക്കും. നിങ്ങൾ അടുത്ത ഒരു വർഷം ബോർഡ് പരീക്ഷ ദൃശ്യമാകും, നിങ്ങൾക്ക് നല്ലവണ്ണം സ്കോർ വലിയ കോളേജുകൾക്കും സർവകലാശാലകൾക്കും പ്രവേശനം ലഭിക്കും. നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കു നിങ്ങളുടെ വളർച്ച വളരെ പിന്തുണയാണ് ആയിരിക്കും. മാസ്റ്റേഴ്സ് / പി.എച്ച്.ഡി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അവരുടെ പ്രബന്ധം ഈ വർഷം അംഗീകാരം ഗ്രാജുവേഷനോടു പൂർത്തിയാക്കാൻ ചെയ്യും.


Meenam (മീനം)

Medam (മേടം)

Edavam (ഇടവം)

Midhunam (മിഥുനം)

Kumbham (കുംഭ)

Karkidakam (കര് ക്കിടകം)

Makaram (മകരം)

Chingham (ചിങ്ങം)

Dhanu (ധനു)

Vrishchikam (വൃശ്ചികം)

Thulam (തുലാം)

Kanni (കന്നി)

Explore KTAstro.comDisclaimer: This web site is for educational and informational purposes only. Click here to read the Disclaimer.

Content copyright 2010-2017. Betelgeuse LLC. All rights reserved.