വ്യാഴത്തിന്റെ മാറ്റം (2016 - 2017) Lawsuit ആൻഡ് വ്യവഹാര (Guru Gochara Rasi Phalam) for Kanni (കന്നി)

Lawsuit ആൻഡ് വ്യവഹാര

This page is translated through computer program using google translate.


നിങ്ങൾക്ക് നിയമപരമായ പ്രശ്നങ്ങൾ കൃഷിക്കാർ മുതലായവ അല്ലെങ്കിൽ കുടിയാൻ വീട്ടിൽ കേടുപാടുകൾ സമയം നിങ്ങളുടെ അപ്പാർട്ട്മെന്റ് പോകുംമുമ്പായി പാടില്ല, പോയതല്ല കാരണം നിങ്ങളുടെ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ഉള്ള വഴി ലഭിക്കും. നിങ്ങളുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളുമായി നിയമപരമായ പ്രശ്നങ്ങൾ കയറി, അത് സാധ്യതയില്ല പോലും വെറും കൂടുതൽ സമയം വാങ്ങുന്നത് പ്രമാണിച്ചു നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ സ്വയം കൈകാര്യം കഴിയും എന്ന്. പ്രശ്നങ്ങൾ തീവ്രതയെ കുറയ്ക്കാൻ Sudharsana മഹാ മന്ത്ര അല്ലെങ്കിൽ kandar sashti kavasam പാരായണം.


Meenam (മീനം)

Medam (മേടം)

Edavam (ഇടവം)

Midhunam (മിഥുനം)

Kumbham (കുംഭ)

Karkidakam (കര് ക്കിടകം)

Makaram (മകരം)

Chingham (ചിങ്ങം)

Dhanu (ധനു)

Vrishchikam (വൃശ്ചികം)

Thulam (തുലാം)

Kanni (കന്നി)

Explore KTAstro.comDisclaimer: This web site is for educational and informational purposes only. Click here to read the Disclaimer.

Content copyright 2010-2017. Betelgeuse LLC. All rights reserved.