വ്യാഴത്തിന്റെ മാറ്റം (2016 - 2017) Travel, വിദേശ യാത്ര സ്ഥാനമാറ്റവും (Guru Gochara Rasi Phalam) for Thulam (തുലാം)

Travel, വിദേശ യാത്ര സ്ഥാനമാറ്റവും

This page is translated through computer program using google translate.


നിങ്ങൾ പുതിയ വിസ ഇമിഗ്രേഷൻ പ്രശ്നങ്ങൾ കയറി, അത്ഭുതമില്ല ഇല്ല. ഇത് സ്വദേശത്തേക്കുള്ള പോകേണ്ടി നിങ്ങളെ നയിച്ചേക്കാം. നിങ്ങളുടെ പച്ച കാർഡ് പ്രോസസ്സിംഗ് നിങ്ങൾ കൂടുതൽ തലവേദന നൽകിക്കൊണ്ട് കൂടുതൽ വൈകും ചെയ്യും. അന്താരാഷ്ട്ര സ്ഥാനമാറ്റവും ഒരു മഹായാഗം സമയം അല്ല. നിങ്ങൾ വിസ ഭാഷണങ്ങളെയും പോകേണ്ടതുണ്ട് എങ്കിൽ, ഫെബ്രുവരി 8, 2017 ജൂൺ 08. 2017 നും കാലയളവിൽ ഉപയോഗിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പിന്തുണയ്ക്ക് നിങ്ങളുടെ തേടിപ്പിടിക്കുകയും ചാർട്ട് പരിശോധിക്കുക.


Meenam (മീനം)

Medam (മേടം)

Edavam (ഇടവം)

Midhunam (മിഥുനം)

Kumbham (കുംഭ)

Karkidakam (കര് ക്കിടകം)

Makaram (മകരം)

Chingham (ചിങ്ങം)

Dhanu (ധനു)

Vrishchikam (വൃശ്ചികം)

Thulam (തുലാം)

Kanni (കന്നി)

Explore KTAstro.comDisclaimer: This web site is for educational and informational purposes only. Click here to read the Disclaimer.

Content copyright 2010-2017. Betelgeuse LLC. All rights reserved.