വ്യാഴത്തിന്റെ മാറ്റം (2016 - 2017) (മൂന്നാം ഘട്ടം) (Guru Gochara Rasi Phalam) for Dhanu (ധനു)

Jan 18, 2017 ജൂണ് 9 2017 കാര്യങ്ങൾ വഷളാകാൻ (20 / 100)

This page is translated through computer program using google translate.


ശനിയുടെ നിങ്ങളുടെ Janma Rasi ൽ transiting എന്നതിനാല്, നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം ഈ പോയിന്റ് മുതൽ പ്രതികൂലമായി ബാധിച്ചു ചെയ്യും. നിങ്ങൾ മാനസിക ഉത്കണ്ഠ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാകാൻ എങ്കിൽ അത്ഭുതമില്ല ഇല്ല. നിങ്ങൾ കുറച്ച് സമയം എടുക്കാം എന്ന് Janma സാനി എന്ന malefic ഇഫക്റ്റുകൾ നിന്ന് പ്രതിയോഗിയായി ഉപയോഗിക്കും ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. മതിയായ മെഡിക്കൽ ഇൻഷുറൻസ് കവറേജ് ലഭിച്ചു എന്ന് ഉറപ്പു വരുത്തുക.
നിങ്ങളുടെ ഇണ ഗുരുതരമായ തർക്കങ്ങൾ തെളിവുകള് ഇല്ലാത്ത തുടങ്ങും. പുതുതായി വിവാഹിതരാണെങ്കിൽ, പിന്നീട് ആ ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ ക്ഷമയുള്ളവരായിരിക്കണം സമയം. അല്ലാത്തപക്ഷം അത് താൽക്കാലിക വേർതിരിക്കാനും ഇടയാക്കും. ലവേഴ്സ് കൂടുതൽ കഷ്ടങ്ങൾ കയറി ആരംഭിക്കും. സിംഗിൾ നല്ല മത്സരത്തിൽ കണ്ടെത്തുന്നതിൽ ഹാർഡ് സമയം. നിന്റെ മക്കൾ കൂടുതൽ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളെ ഹാർഡ് സമയം നൽകിക്കൊണ്ട് ആരംഭിക്കും.
നിങ്ങളുടെ ഔദ്യോഗിക ജീവിതം ഈ ഘട്ടത്തിൽ ധാരാളം ബാധിച്ചു കാര്യം ആണ്. Janma സാനി മുമ്പ് മാനേജർമാർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന വിശ്വാസ്യത നാശത്തിൻറെ നിങ്ങളുടെ നേരെ പ്രവർത്തിക്കും. നിങ്ങളുടെ ബോസിനെ നിലവാരം കുറഞ്ഞ ഏത് വൃത്തികേടും കഴിയില്ല പ്രവൃത്തി തരും. നിങ്ങൾ harassments കടന്നുപോകുവാൻ കാരണമായി എന്നും സാദ്ധ്യതയുണ്ട്. ബിസിനസ്സ് ആളുകൾ കണ്ടിട്ടു പെട്ടെന്നുള്ള ഏകദിനമത്സരങ്ങളിൽ സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങൾ കൂടുതൽ തന്നെ ആരംഭിക്കുക. നിങ്ങളുടെ എതിരാളികൾ നിങ്ങൾ ഇറക്കി അമർത്തി നിങ്ങൾക്കു വിരോധമായി നേടിയ ആരംഭിക്കും.
നിങ്ങളുടെ ധനകാര്യ സാഹചര്യം മോശം നിന്ന് തോറ്റു തിരിക്കും. നിങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും നിയമനടപടി കയറി വ്യവഹാര വഴി പോകുന്ന, നിങ്ങൾ പണം വലിയ തുക ചെലവഴിക്കാൻ ഉണ്ടായിരിക്കും. സേവിംഗ്സ് ഔട്ട് വളരെ വേഗത്തിൽ ഊറ്റി ഒപ്പം ഈ ഘട്ടത്തിൽ പണം കടം ആരംഭിക്കും. വ്യാപാരികളും നിക്ഷേപകർ ഈ പോയിന്റ് മുതൽ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം. ട്രഷറി ബോണ്ടുകൾ അല്ലെങ്കിൽ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് യാഥാസ്ഥിതിക നിക്ഷേപംകൊണ്ട് പോകുക. അതിന്റെ മൂല്യം നഷ്ടപ്പെടുന്നു പോലും, അതു തുടച്ചു ഒന്നും മനസ്സിലായില്ല. 5% നഷ്ടമാകുകയെന്നാൽ നഷ്ടപ്പെടുന്നത് 60% നല്ലതു.


Meenam (മീനം)

Medam (മേടം)

Edavam (ഇടവം)

Midhunam (മിഥുനം)

Kumbham (കുംഭ)

Karkidakam (കര് ക്കിടകം)

Makaram (മകരം)

Chingham (ചിങ്ങം)

Dhanu (ധനു)

Vrishchikam (വൃശ്ചികം)

Thulam (തുലാം)

Kanni (കന്നി)

Explore KTAstro.comDisclaimer: This web site is for educational and informational purposes only. Click here to read the Disclaimer.

Content copyright 2010-2017. Betelgeuse LLC. All rights reserved.