രാഹുവിന്റെ മാറ്റം Jan 2016 to Aug 2017 (Rahu Gochara Rasi Phalam) by KT ജ്യോതിഷി

Rahu and Ketu different stars

This page is translated through computer program using google translate.


Simha Rasi ലെ പൂരം സ്റ്റാർ ലെ രാഹുവിന്റെ: ഏപ്രിൽ 03, 2016 - ഡിസംബർ 11, 2016
Simha Rasi ലെ Makam സ്റ്റാർ ലെ രാഹുവിന്റെ: ഡിസം 11 2016 - ഓഗസ്റ്റ് 20, 2017
കുംബ Rasi ലെ Pooratadhi സ്റ്റാർ ലെ Ketu: ജനുവരി 31 2016 - ഓഗസ്റ്റ് 07, 2016
കുംബ Rasi ലെ Sadhayam സ്റ്റാർ ലെ Ketu: ഓഗസ്റ്റ് 07, 2016 - ഏപ്രിൽ 16, 2017
കുംബ Rasi ലെ അവിട്ടം സ്റ്റാർ ലെ Ketu: ഏപ്രി 16 2017 - ഓഗസ്റ്റ് 20, 2017


Meenam (മീനം)

Medam (മേടം)

Edavam (ഇടവം)

Midhunam (മിഥുനം)

Kumbham (കുംഭ)

Karkidakam (കര് ക്കിടകം)

Makaram (മകരം)

Chingham (ചിങ്ങം)

Dhanu (ധനു)

Vrishchikam (വൃശ്ചികം)

Thulam (തുലാം)

Kanni (കന്നി)

Explore KTAstro.com
Disclaimer: This web site is for educational and informational purposes only. Click here to read the Disclaimer.

Content copyright 2010-2016. Betelgeuse LLC. All rights reserved.