രാഹുവിന്റെ മാറ്റം (Jan 2016 to Aug 2017) Health (Rahu Gochara Rasi Phalam) for Kanni (കന്നി)

Health

This page is translated through computer program using google translate.


നിങ്ങൾ ബിറ്റ് ശ്രദ്ധിക്കുക Janma ഗുരു നിങ്ങളുടെ നേരെ ശക്തമാക്കിയ കൈവരുന്നു, നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തെ ഒക്ടോബർ 2016 മുതൽ ആവശ്യം. ഇപ്പോഴും ശനിയുടെ നല്ല സ്ഥാനം ഒന്നും ഭയങ്കര പ്രശ്നങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണെന്ന് വളരെ ആയിരിക്കും ആണ്.


Meenam (മീനം)

Medam (മേടം)

Edavam (ഇടവം)

Midhunam (മിഥുനം)

Kumbham (കുംഭ)

Karkidakam (കര് ക്കിടകം)

Makaram (മകരം)

Chingham (ചിങ്ങം)

Dhanu (ധനു)

Vrishchikam (വൃശ്ചികം)

Thulam (തുലാം)

Kanni (കന്നി)

Explore KTAstro.comDisclaimer: This web site is for educational and informational purposes only. Click here to read the Disclaimer.

Content copyright 2010-2017. Betelgeuse LLC. All rights reserved.