രാഹുവിന്റെ മാറ്റം (Jan 2016 to Aug 2017) Work and Business (Rahu Gochara Rasi Phalam) for Thulam (തുലാം)

Work and Business

This page is translated through computer program using google translate.


വ്യാഴത്തിന്റെ പ്രത്യേകിച്ച് മെയ്, ജൂൺ, ജൂലൈ 2016 മാസങ്ങളിൽ വിശിഷ്ടം സ്ഥലത്താണ് ശേഷം ബിസിനസ്സ് ആളുകൾ വളരെ നന്നായി പ്രവർത്തിക്കും മൂലം adhi സറാമില് ജനുവരി 2017 Sade സാനി നിന്നു നിങ്ങൾ എത്തിയശേഷം വികസിക്കുന്ന ബിസിനസിൽ ആസൂത്രണം ആരംഭിക്കാൻ കഴിയും. അത് ഒരു പുതിയ കമ്പനി തുടങ്ങാനുള്ള ഒരു നല്ല സമയം.


Meenam (മീനം)

Medam (മേടം)

Edavam (ഇടവം)

Midhunam (മിഥുനം)

Kumbham (കുംഭ)

Karkidakam (കര് ക്കിടകം)

Makaram (മകരം)

Chingham (ചിങ്ങം)

Dhanu (ധനു)

Vrishchikam (വൃശ്ചികം)

Thulam (തുലാം)

Kanni (കന്നി)

Explore KTAstro.comDisclaimer: This web site is for educational and informational purposes only. Click here to read the Disclaimer.

Content copyright 2010-2017. Betelgeuse LLC. All rights reserved.