രാഹുവിന്റെ മാറ്റം (Jan 2016 to Aug 2017) Finance / Money and Investments (Rahu Gochara Rasi Phalam) for Thulam (തുലാം)

Finance / Money and Investments

This page is translated through computer program using google translate.


നിങ്ങൾ favroable മഹാ പുരന്ദരദാസൻ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ചെയ്യുന്നു എങ്കിൽ, മെയ് മുതൽ ജൂലൈ 2016 നും റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ഉള്ള നിക്ഷേപിക്കാന് നല്ല സമയം തുടർന്ന് ഫെബ്രുവരി ആൻഡ് ജൂൺ 2017 നും നിങ്ങളുടെ സമയം ഓഹരി വിപണിയിലെ മാത്രമേ ദീർഘകാല നിക്ഷേപിക്കാൻ നല്ല നോക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ 1st ആൻഡ് 2nd വീട്ടിൽ നിലവിലെ മാർസ് ട്രാൻസിറ്റ് ഫെബ്രുവരി ആൻഡ് സെപ്റ്റം 2016 നും നല്ല ശ്രദ്ധിക്കാത്ത ഊഹക്കച്ചവട ദിവസം ഒഫറിങ്ങ് പ്ലേ അങ്ങനെ ശ്രദ്ധിക്കുക ആണ്. 7


Meenam (മീനം)

Medam (മേടം)

Edavam (ഇടവം)

Midhunam (മിഥുനം)

Kumbham (കുംഭ)

Karkidakam (കര് ക്കിടകം)

Makaram (മകരം)

Chingham (ചിങ്ങം)

Dhanu (ധനു)

Vrishchikam (വൃശ്ചികം)

Thulam (തുലാം)

Kanni (കന്നി)

Explore KTAstro.com
Disclaimer: This web site is for educational and informational purposes only. Click here to read the Disclaimer.

Content copyright 2010-2016. Betelgeuse LLC. All rights reserved.