രാഹുവിന്റെ മാറ്റം (Jan 2016 to Aug 2017) Family, Love and Relationship (Rahu Gochara Rasi Phalam) for Vrishchikam (വൃശ്ചികം)

Family, Love and Relationship

This page is translated through computer program using google translate.


ലവേഴ്സ് തുച്ഛമായ സമയം. .വിധി പരമാനന്ദം അത് നന്നായി കുഞ്ഞിനെ ആസൂത്രണം ഈ വർഷം അവസാനത്തോടെ കാത്തിരിക്കേണ്ടി ഇവിടെനിന്നു നവംബർ 2016 മുതൽ മാത്രമാണ് ചുമത്തി ആണ്. നീ ഒറ്റയ്ക്കാണോ, അത് പുതിയ മത്സരം തിരയുന്ന ഒഴിവാക്കാൻ നല്ലതു.


Meenam (മീനം)

Medam (മേടം)

Edavam (ഇടവം)

Midhunam (മിഥുനം)

Kumbham (കുംഭ)

Karkidakam (കര് ക്കിടകം)

Makaram (മകരം)

Chingham (ചിങ്ങം)

Dhanu (ധനു)

Vrishchikam (വൃശ്ചികം)

Thulam (തുലാം)

Kanni (കന്നി)

Explore KTAstro.comDisclaimer: This web site is for educational and informational purposes only. Click here to read the Disclaimer.

Content copyright 2010-2017. Betelgeuse LLC. All rights reserved.