ശനി മാറ്റം (2014 - 2017) Nov 2015 to Jan 2016 (Shani Gochara Rasi Phalam) for Medam (മേടം)

Nov 28, 2015 to Jan 09, 2016 Moderate Results (50 / 100)

This page is translated through computer program using google translate.


നിങ്ങൾ ശനി, വ്യാഴത്തിനു കൂടുതൽ ശക്തമായ കൈവരുന്നു വീണ്ടും ചില തിരിച്ചടി ഉണ്ടാകും. ഈ സമയത്ത് ആശങ്കപ്പെടേണ്ടതില്ല പ്രധാന കാര്യം നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യവും ധനകാര്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ആണ്. നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യ നിങ്ങള്ക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് അടയാളങ്ങളെ കാണുന്നില്ല പോലും കുറഞ്ഞത് ഒരു പൊതു പരിശോധന ചെയ്യേണ്ടത്, പ്രധാന ശ്രദ്ധ ആവശ്യമായി വന്നേക്കും. ഇത് ഒരു മത്സരം കണ്ടെത്താൻ അല്ലെങ്കിൽ വിവാഹം നല്ല സമയം അല്ല. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം ഏതെങ്കിലും പുരോഗതി ചെയ്യില്ല പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തി മർദ്ദം ഉയരും. നിങ്ങളുടെ ബോസിനെ പ്രവൃത്തി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് തികച്ചും മനസ്സില്ലാതെ.


Meenam (മീനം)

Medam (മേടം)

Edavam (ഇടവം)

Midhunam (മിഥുനം)

Kumbham (കുംഭ)

Karkidakam (കര് ക്കിടകം)

Makaram (മകരം)

Chingham (ചിങ്ങം)

Dhanu (ധനു)

Vrishchikam (വൃശ്ചികം)

Thulam (തുലാം)

Kanni (കന്നി)

Explore KTAstro.comDisclaimer: This web site is for educational and informational purposes only. Click here to read the Disclaimer.

Content copyright 2010-2017. Betelgeuse LLC. All rights reserved.