ശനി മാറ്റം (2014 - 2017) Mar 26, 2016 to Aug 11, 2016 (Shani Gochara Rasi Phalam) for Meenam (മീനം)

Mar 26, 2016 to Aug 11, 2016 Health and Finance Problems resume (45 / 100)

This page is translated through computer program using google translate.


ഈ കാലഘട്ടം നിനക്ക് നല്ലതാണ് തോന്നുന്നില്ല. ഈ ശനിയുടെ ട്രാൻസിറ്റ് മോശമായ കാലഘട്ടം പോകുന്ന. വ്യാഴത്തിന്റെ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും മോശം ഫലങ്ങൾ കാണിക്കും. നിങ്ങളുടെ കുടുംബം പ്രശ്നങ്ങൾ നിയന്ത്രണം പുറപ്പെട്ടു താൽക്കാലിക ശുദ്ധീകരണ സാധ്യത പുറമേ കാർഡുകളിൽ തെളിവാണ്. നിങ്ങൾ പിന്തുണ യാതൊരു തരത്തിലും നിങ്ങളുടെ തേടിപ്പിടിക്കുകയും ചാർട്ട് ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. നിങ്ങൾ അനാരോഗ്യവും വികസിപ്പിക്കാനും ഒപ്പം ചുമതലകൾ ചെയ്യാൻ യാതൊരു ഊർജ്ജം ഇല്ല.
നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യ കുടുംബ, ധനകാര്യ പ്രശ്നങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഔദ്യോഗിക ജീവിതം ബാധിക്കും. നിങ്ങളുടെ ബോസിനെ പ്രവൃത്തി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് തികച്ചും മനസ്സില്ലാതെ, നിങ്ങൾക്ക് മൈക്രോ മാനേജ്മെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ആരംഭിക്കും. ഓഫറുകളും ശമ്പള സംഭവിക്കാൻ ഇടയില്ല. അതു ഓഹരി വിപണിയിലെ കളിക്കാൻ മോശമായ സമയം. ഓപ്ഷനുകൾ വ്യാപാരികളും ഊഹക്കച്ചവടക്കാരുടെ കഠിനമായ നഷ്ടം ഉണ്ടാകും സ്വത്തുക്കളും നാശം ഇടയാക്കും. ഐടി ബിസിനസ് ജനങ്ങൾക്ക് ഒരു മോശം സമയം, നിങ്ങൾ വിപണിയിൽ കടുത്ത മത്സരം നേരിടേണ്ടിവരും.


Meenam (മീനം)

Medam (മേടം)

Edavam (ഇടവം)

Midhunam (മിഥുനം)

Kumbham (കുംഭ)

Karkidakam (കര് ക്കിടകം)

Makaram (മകരം)

Chingham (ചിങ്ങം)

Dhanu (ധനു)

Vrishchikam (വൃശ്ചികം)

Thulam (തുലാം)

Kanni (കന്നി)

Explore KTAstro.comDisclaimer: This web site is for educational and informational purposes only. Click here to read the Disclaimer.

Content copyright 2010-2017. Betelgeuse LLC. All rights reserved.