ശനി മാറ്റം (2014 - 2017) Nov 02, 2014 to Mar 14, 2015 (Shani Gochara Rasi Phalam) for Thulam (തുലാം)

Nov 02, 2014 to Mar 14, 2015 Significant Recovery (40 / 100)

This page is translated through computer program using google translate.


ഈ സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യ ന് വിശിഷ്ടം പുരോഗതി കൈവരിക്കും. നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെ പരിസ്ഥിതി പ്രശ്നങ്ങൾ തീവ്രതയെ അസ്തമിക്കുമ്പോൾ കാക്കും. ഈ സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ മോശം സുഹൃത്ത് സർക്കിൾ പുറത്തു വരും. നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും മാനസിക വഴി ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്കിൽ അത് ലളിതമായ മരുന്നുകൾ കൊണ്ട് സൌഖ്യം ചെയ്യും. ഈ കാലഘട്ടം ഇടപഴകുന്നത് നല്ല തിരയുന്ന എന്നാൽ വിവാഹം ഓഗസ്റ്റ് 2015 വരെ കാത്തിരിക്കുക ആണ്.
നിങ്ങൾ ജോലി നഷ്ടമായി എങ്കിൽ അത് ലഭിക്കും എന്നാൽ ശമ്പളം നിങ്ങളുടെ യോഗ്യത അപേക്ഷിച്ച് ബിറ്റ് പതുക്കെ വരും. നിങ്ങളുടെ കരിയറില് നല്ല പുരോഗതി, എന്നാൽ prmotions, ശമ്പള ഈ സമയത്ത് സാധ്യമാകില്ല. പോലെ നിങ്ങൾക്ക് സാധ്യമായ നിങ്ങളുടെ കടങ്ങൾ എങ്ങനെ പണി പണം കടം ഒഴിവാക്കുക.


Meenam (മീനം)

Medam (മേടം)

Edavam (ഇടവം)

Midhunam (മിഥുനം)

Kumbham (കുംഭ)

Karkidakam (കര് ക്കിടകം)

Makaram (മകരം)

Chingham (ചിങ്ങം)

Dhanu (ധനു)

Vrishchikam (വൃശ്ചികം)

Thulam (തുലാം)

Kanni (കന്നി)

Explore KTAstro.comDisclaimer: This web site is for educational and informational purposes only. Click here to read the Disclaimer.

Content copyright 2010-2017. Betelgeuse LLC. All rights reserved.